Mededeling

Collapse
No announcement yet.

colombia weed uit men vingerplantbloempot

Collapse
Dit topic is gesloten.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  #76
  Re: colombia weed uit men vingerplantbloempot

  nee dat vindt ik echt niet kunnen
  wat een rotzakken monty
  dus met andere woorden is elke plant al illigaal
  en mag je nix meer kweken geen lamp niet buiten
  dan moeten ze maar eens een paar agentjes
  de tuinen langs laten lopen volgens mij heeft ongeveer
  1 op de 10 huizen wel een plant dus dan hebben
  ze nog werk zat die bastards maar hoe komen ze erbij
  is jou balkon zo open dan?? of waren ze zo groot dat ze over de railing
  uitstaken???
  ik zou real bud ff waarschuwen hij heeft ook een balkon kweekje waar
  die zeer trots op is maar toch

  KEEP YA HEAD UP MONTY

  Comment


   #77
   Re: colombia weed uit men vingerplantbloempot

   Damn mont heb het nog maar net gezien das wel balen.
   Q. If there are two potheads in the back of a car, then who is driving?

   A. The cop!

   Comment


    #78
    Re: colombia weed uit men vingerplantbloempot

    Even ter verduidelijking. In Nederland mag je volgens de opium wet geen enkele cannabis plant bezitten en is het bezitten er van strafbaar.
    Productie, handel en bezit van alle middelen zijn in Nederland verboden. Politie en openbaar ministerie pakken grootschalige productie en (grensoverschrijdende) handel streng aan. Daarbij gelden voor middelen op lijst I van de Opiumwet (harddrugs) zwaardere straffen dan voor die op lijst II (softdrugs en slaap- en kalmeringsmiddelen). Het vervolgingsbeleid beleid richt zich vooral op de productie en handel van drugs. Aan opsporing van bezit van kleine hoeveelheden drugs voor eigen gebruik geeft de politie geen voorrang. Dit noemt men gedogen.

    Wat houdt het gedoogbeleid in?

    Het Openbaar Ministerie kan afzien van vervolging van strafbare feiten wanneer daarmee het maatschappelijk belang wordt gediend. Het maatschappelijk belang bij het drugsbeleid is de volksgezondheid (scheiding van hard- en softdrugs markten) en de openbare orde. In de richtlijnen van het Openbaar Ministerie zijn prioriteiten vastgelegd voor de opsporing en vervolging van Opiumwetdelicten. Zo wordt hoge prioriteit gegeven aan de grootschalige productie van en handel in drugs en lagere prioriteit aan het bezit van drugs voor persoonlijk gebruik.

    In de praktijk betekent dit dat wanneer de politie bij iemand niet meer dan 5 gram hasj of niet meer dan 5 hennepplanten aantreft, de drugs wel in beslag genomen zullen worden maar er geen strafvervolging ingesteld zal worden. Hiervan kan afgeweken worden wanneer het gebruik/bezit van drugs strafbaar is gesteld in de plaatselijke verordening (plv). Dit maakt het voor gemeenten mogelijk om op te treden tegen overlast door drugsgebruikers. De overtreder kan in dat geval een boete worden opgelegd van 125 euro


    Achtergrond:

    1. De Drugnota van september 1995

    In september 1995 verscheen de nota "Het Nederlandse Drugbeleid, continuïteit en verandering" (hierna te noemen: de Drugnota) waarin het kabinet zijn beleid uiteenzet voor de komende jaren. Uitgangspunt van dit beleid blijft het volksgezondheidsbelang. Deze nota bracht op diverse punten beleidswijzigingen als gevolg van ontwikkelingen zowel op maatschappelijk terrein (het verschijnen van nieuwe produkten op de markt, veranderingen in het gebruik, de gebruikerspopulaties en het criminaliteitsbeeld, overlast, afnemende tolerantie) als op internationaal en politiek terrein (consequenties van het Nederlandse beleid voor de ons omringende landen, acceptatie van het Nederlandse beleid in het buitenland, drugtoerisme).


    2. Cannabisteelt

    In april 1999 zijn wijzigingen van de Opiumwet in werking getreden. Een van de wijzigingen betrof de introductie van het "beroeps of bedrijfsmatig handelen in strijd met een van de in artikel 3, eerste lid onder B gegeven verboden", alsmede de introductie in die verboden van het bestanddeel "telen".

    Uit een in maart 1998 afgeronde procesevaluatie van de richtlijn Opiumwet van 10 september 1996, gebaseerd op de Opiumwet zoals deze luidde voor de hiervoor genoemde wijzigingen, kwam naar voren dat in het land verschillend werd omgegaan met toen onder het bestanddeel "aanwezig hebben" gehanteerde begrippen als kleinschalige en grootschalige bedrijfsmatige teelt van nederwiet. In die richtlijn werd naast het aantal planten gewerkt met indicatoren om de professionaliteit van de teler te bepalen. Voor de strafeis werd een koppeling gelegd tussen het aantal aangetroffen planten en het aantal oogsten per jaar. In de praktijk pakte die koppeling niet altijd rechtvaardig uit.

    Onder vigeur van de nieuwe wettelijke regeling gaan deze aanwijzing alsmede de richtlijn voor strafvordering Opiumwet softdrugs uit van twee situaties: er is sprake van ofwel beroeps- of bedrijfsmatige teelt, ofwel geen beroeps- of bedrijfsmatige teelt.

    Voor de bepaling of van beroeps- of bedrijfsmatig handelen sprake is en de mate daarvan , kan worden aangeknoopt bij een aantal indicatoren. Deze indicatoren zijn genoemd in bijlage 1 bij deze aanwijzing.

    Bij een hoeveelheid van 5 planten of minder wordt aangenomen dat er geen sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen. Deze situatie wordt gelijk behandeld als de situatie waarin wordt geconstateerd dat sprake is van een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik. In die gevallen volgt sepot met afstand, met als motief "gering feit". Sepotcode: 40


    3. Algemene uitgangspunten

    3.1. Onderscheid tussen harddrugs en softdrugs

    Uitgangspunt van het beleid blijft het onderscheid dat in de Opiumwet is gemaakt tussen verdovende middelen met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid (harddrugs) en drugs met een geringer risico (softdrugs). De wetgever heeft dat onderscheid gemaakt met het oog op de gebruiksrisico's van de onderscheiden drugs en om een duidelijke scheiding tussen beide markten aan te brengen.

    De achterliggende gedachte hiervan is dat de cannabisgebruiker uit het veel hardere en criminele milieu van de harddrugmarkt moet worden gehouden.

    Overeenkomstig de Opiumwet wordt onderscheid gemaakt tussen grensoverschrijdende transporteurs, handelaren en gebruikers. De wettelijke strafmaxima voor de verschillende delicten bepalen ook de onderlinge verhouding van de hoogte van de straffen die tegen deze categorieën delinquenten dienen te worden geeïst. Die straffen worden voorts in hoofdzaak bepaald door de hoeveelheid verdovende middelen die onderwerp van het delict zijn en de periode gedurende welke in verdovende middelen is gehandeld.

    Als er sprake is van een ernstige vertoring van de openbare orde door de wijze waarop handelaren in hardrugs hun waar aan de man proberen te brengen dient dat strafverhogend te werken.

    Met het in werking treden van de nieuwe richtlijnen voor strafvordering Opiumwet komt de speciale richtlijn die vanaf oktober 1997 gold voor harddrugkoeriers Schiphol te vervallen. Enerzijds omdat het type delinquent waarvoor deze richtlijn was geschreven de zogenaamde pakezel- ook in andere arrondissementen kan opduiken, anderzijds omdat in de Polaris richtlijnen uitsluitend met geobjectiveerde beoordelingscriteria wordt gewerkt en de reden om tegen deze delinquenten relatief lage straffen te eisen gelegen was in hun persoonlijke omstandigheden. Hoewel ze dus niet als algemeen werkende strafverminderende factor zijn benoemd, kunnen deze omstandigheden vanzelfsprekend in concrete situaties ook onder de nieuwe richtlijnen tot een verminderde eis leiden.


    3.2. Gedoogbeleid en lage opsporingsprioriteit

    In de aanwijzing is in het verband van het coffeeshopbeleid en de "gebruikersruimte" sprake van gedogen van strafbare feiten. Op andere punten wordt een lage opsporingsprioriteit toegekend aan strafbare feiten.

    De grondslag van gedoogbeleid ligt in de afweging van belangen waarbij het belang van handhaving moet wijken voor een hoger identificeerbaar algemeen belang. In de context van het drugbeleid wordt dit hogere belang gevonden in de volksgezondheid (scheiding der markten) en de openbare orde. Het gaat dus om een positieve beslissing niet op te sporen en te vervolgen ongeacht de aanwezige capaciteit.

    De toekenning van een lage opsporingsprioriteit aan bepaalde categorieën van strafbare feiten is in het algemeen gelegen in de beoordeling van de relatieve ernst van de strafbare feiten afgezet tegen capacitaire overwegingen.


    3.3 Opsporings- en vervolgingsbeleid
    Indien er sprake is van georganiseerde criminaliteit zal, zo mogelijk, art. 140 WvSr moeten worden toegepast.
    Extra aandacht moet in de vervolging worden gegeven aan de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (art. 36e WvSr).
    Inbeslagneming en afstand: Bij het constateren van een strafbaar feit op grond van de Opiumwet dienen in elk geval alle aangetroffen middelen vermeld op lijst I en/of II in beslag te worden genomen, met een uitzondering voor methadon wanneer het een hoeveelheid voor eigen geneeskundig gebruik betreft die op recept is verkregen.

    2. Middelen vermeld op lijst II onderdeel b (hennepprodukten), anders dan een hoeveelheid van minder dan 30 gram

    De verboden handelingen met middelen vermeld op lijst II, onderdeel b (hennepprodukten), worden in artikel 3, eerste lid (en 3b: openbaarmaking) van de Opiumwet omschreven. Het gaat hierbij om twee groepen strafbare feiten:
    Binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen (2.1.)

    Vervaardigen en aanwezig hebben en, al dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf: telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren. (2.2.)

    2.1. Binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen

    Uit artikel 11 van de Opiumwet blijkt dat het strafbare feit, omschreven in artikel 3, lid 1, onder A van de Opiumwet ook bij een hoeveelheid van 30 gram of minder wordt aangemerkt als misdrijf. Het moet dan gaan om hennep(produkten). Achterliggende gedachte is dat 30 gram het risico van overdraagbaarheid met zich brengt.

    Aangezien echter nu, in het kader van het zogenaamde coffeeshopbeleid, een criterium voor een hoeveelheid voor eigen gebruik is ontwikkeld, kan daarmee rekening worden gehouden. Als er sprake is van een hoeveelheid van 5 gram of minder, ligt toepassing van het dwangmiddel inverzekeringstelling of het vorderen van voorlopige hechtenis, niet in de rede.

    De algemene regel is:

    Opsporing:gerichte opsporing; toepassing inverzekeringstelling.
    Vervolging:zo mogelijk (gezien art. 67a WvSv): vordering voorlopige hechtenis.


    2.2 Vervaardigen en aanwezig hebben en al dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf: telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren.

    2.2.1. Teelt van cannabis

    In verband met de inwerkingtreding van de wet van 18 maart 1999 tot wijziging van de Opiumwet in verband met de invoering van een verhoogde strafmaat voor beroeps- en bedrijfsmatige hennepteelt, behoort onderscheid te worden gemaakt tussen teelt en beroeps-of bedrijfsmatige teelt.

    Voor de goede orde: onder teelt worden hier, behalve telen in de taalkundige zin van dit woord, ook verstaan de andere in artikel 3 eerste lid onder B van de Opiumwet genoemde handelingen.

    In het in werking getreden besluit van 19 maart 1999 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 oktober 1976, houdende uitvoering van artikel 3a, eerste lid van de Opiumwet, is geregeld dat de verboden van artikel 3, eerste lid onder B van de Opiumwet niet gelden voor hennep die kennelijk bestemd is voor de winning van vezel of de vermeerdering van zaad voor de produktie van hennepvezel, met dien verstande dat de uitzondering van het verbod om te telen slechts geldt voorzover de teelt plaatsvindt in de volle grond en in de open lucht.

    Ook bij telen is de hoeveelheid plantmateriaal van belang bij de afwegingen rond opsporing en vervolging. Het ligt in de rede om voor de teelt een toegespitste regeling te hanteren omdat levend plantmateriaal al snel de gewichtsgrens van 5 gram zal overtreffen.

    Prioriteit ligt bij de beroeps/bedrijfsmatige teelt. Bij de vaststelling van hetgeen beroeps/bedrijfsmatige teelt is, spelen de volgende factoren een rol:
    de schaalgrootte van de teelt:
    <ul>de hoeveelheid planten; in ieder geval meer dan 5;
    het soort perceel waarop geteeld wordt.
    </ul>indicatoren met betrekking tot belichting, verwarming, bevloeiing, etc. (opgenomen in bijlage 1);
    de rol van de verdachte: is er bijvoorbeeld sprake van het gedurende langere tijd investeren in het telen van hennep om geldelijk gewin te verkrijgen?
    Indien wordt voldaan aan meer dan twee punten, genoemd in de lijst indicatoren met betrekking tot de mate van professionaliteit, zoals opgenomen in bijlage 1, gaat de richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs, uit van een hogere beboeting.

    Niet bedrijfsmatige teelt

    In geval van teelt van niet meer dan 5 planten wordt aangenomen dat sprake is van niet beroeps/bedrijfsmatige teelt. Er volgt dan bij ontdekking politiesepot met afstand. Niet bedrijfsmatige teelt van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik heeft, indien de verdachte volwassen is, geen prioriteit. Teelt door minderjarigen behoort steeds te leiden tot een strafrechtelijke reactie.


    2.2.2. Coffeeshops

    AHOJG -criteria

    Het coffeeshopbeleid voorziet in vergaande regulering: onder strikte voorwaarden wordt de verkoop van softdrugs in coffeeshops gedoogd. De achtergrond daarvan is dat de overheid het bezit voor eigen gebruik van cannabis, vanwege de gezondheidsrisico's, wil ontmoedigen en wil voorkomen dat gebruikers bij de aanschaf van cannabis in aanraking komen met een criminele omgeving.

    Bij de beoordeling van de vraag of tegen een coffeeshop - een bij de wet verboden situatie - strafrechtelijk opgetreden dient te worden, gelden de volgende criteria:
    geen affichering: dit betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit;

    geen harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht worden;

    geen overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshops, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten;

    J:geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang aan jeugdigen tot een coffeeshop: gelet op de toename van het cannabisgebruik onder jongeren is gekozen voor een strikte handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar;

    geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik (= 5 gram).

    Onder "transactie" wordt begrepen alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot eenzelfde koper.

    Strakker gedoogbeleid

    Onder bovenstaande voorwaarden zal in beginsel tegen coffeeshops die op grond van het lokale driehoeksoverleg worden gedoogd, niet strafrechtelijk worden opgetreden. Dit geldt, vanuit een oogpunt van beheersbaarheid en controleerbaarheid, nadrukkelijk niet voor verkoop van softdrugs in bijvoorbeeld cafés, winkels of afhaalcentra, via een koeriers- of taxibedrijf, een 06-nummer, postorderbedrijf of anderszins. Voor zover dergelijke situaties in het verleden wel zijn getolereerd of gedoogd, dient het beleid te zijn gericht op beëindiging daarvan.

    Als de driehoek heeft gekozen voor de zogenoemde nuloptie, kan ook zonder overschrijding van bovenstaande criteria strafrechtelijk worden opgetreden tegen coffeeshops die zich toch in de gemeente vestigen. Het sluiten van een coffeeshop is voorbehouden aan het lokale bestuur.

    Eveneens in de driehoek kan de maximale handelsvoorraad van gedoogde coffeeshops worden vastgesteld. Tegen een handelsvoorraad onder het maximum wordt in beginsel niet opgetreden. De voorraad zal in elk geval de 500 gram niet te boven gaan. Bij overtreding van een der criteria door een gedoogde coffeeshop blijft overigens het voorhanden hebben en verkopen van handelsvoorraden voor risico van de coffeeshop-exploitant en de coffeeshop-eigenaar, waarbij sprake zal zijn van door de Opiumwet gekwalificeerd bedrijfsmatig handelen

    Hier wordt ook verwezen naar het gestelde rond artikel 13b van de Opiumwet, zoals hiervoor uiteengezet in de rubriek "pre-opsporing" .

    Artikel 3b Opiumwet

    De volgende twee beleidscriteria gelden ten aanzien van artikel 3b Opiumwet:
    Het is onwenselijk dat niet-gebruikers ongewild geconfronteerd worden met (reclame voor) drugs. Dit betekent dat de aanpak van aanbieders die actief het publiek benaderen, voorrang dient te hebben;
    Gelet op het belang dat binnen het Nederlands drugbeleid wordt gehecht aan preventie geldt het vorenstaande a fortiori waar het gaat om reclame-uitingen die zich richten op kwetsbare groepen als jeugdigen. Gelet op het belang dat dient te worden gehecht aan de uitstraling van het nationaal opsporings- en vervolgingsbeleid over onze landsgrenzen heen, geldt dit tevens voor reclame die zich richt op buitenlandse toeristen die ons land bezoeken.

    Strafrechtelijk optreden op grond van artikel 3b Opiumwet is in ieder geval mogelijk als er sprake is van:
    Het kenbaar maken van prijzen met verkooppunten door middel van elk medium (televisie, radio, kranten, Internet, reclameborden langs de weg, posters, folders, magazines, gidsen, tijdens manifestaties e.d.); meer dan slechts 'beursberichten'.
    Pseudo-medische of -wetenschappelijke voorlichting, mits kan worden aangetoond dat het in feite een openbaarmaking betreft, welke er kennelijk op is gericht de verkoop, aflevering of verstrekking van drugs te bevorderen (bijvoorbeeld een in de vorm van 'voorlichtingsfolder' gegoten reclamefolder over softdrugs uitgegeven door en herleidbaar tot een coffeeshop).
    Overtreding van het afficheringsverbod voor gedoogde coffeeshops (reclame die meer inhoudt dat een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit); bijvoorbeeld een uithangbord of lichtbak aan de gevel of een poster op de ruit.

    3. Geringe hoeveelheid voor eigen gebruik van de middelen vermeld op lijst I (harddrugs)

    Indien de handelingen beschreven in paragraaf 1 betrekking hebben op een geringe hoeveelheid bestemd voor eigen gebruik, geldt een lager strafmaximum (artikel 10, vijfde lid, van de Opiumwet). Onder een geringe hoeveelheid wordt verstaan: een hoeveelheid/dosis die doorgaans wordt aangeboden als gebruikershoeveelheid. Hierbij kan worden gedacht aan b.v. één bolletje, één ampule, één wikkel, één pil/tablet; in elk geval een aangetroffen hoeveelheid van maximaal 0,5 gram.

    In het geval van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik dient de hulpverlening aan de gebruiker voorop te staan. Contacten met het consultatiebureau voor alcohol en drugs en (eventueel) andere hulpverleningsinstellingen moeten in een vroeg stadium gelegd worden.

    Opsporing:geen gerichte opsporing; geen inverzekeringstelling.
    Vervolging:slechts vervolging ter ondersteuning van hulpverlening.


    4. Een hoeveelheid minder dan 30 gram van de middelen vermeld op lijst II onderdeel b

    De grens van wat gedoogd wordt ten aanzien van de verkoop van hennepprodukten door de coffeeshops is gesteld op 5 gram. Het ligt in de rede in beginsel eenzelfde grens te hanteren ten aanzien van het bezit van hennepprodukten. Tot en met 5 gram, de geringe hoeveelheid voor eigen gebruik, wordt derhalve politiesepot toegepast. Bij hoeveelheden tussen de 5 en de 30 gram volgt bij ontdekking een strafrechtelijke reactie.

    Opsporing:geen gerichte opsporing.


    5. Samenloop van Opiumwet-delicten en delicten uit de milieuwetgeving.

    Bij de illegale produktie van synthetische drugs en van hennep kan sprake zijn van overtreding van de Opiumwet, maar ook van overtreding van de Wet milieubeheer of andere milieuwetten.

    De Wet milieubeheer verplicht tot het hebben van een vergunning voor het oprichten en/of in werking hebben van een inrichting die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken. (art. 8.1, eerste lid, jo. art. 1.1, derde en vierde lid). De ervaring leert dat er bij de produktie van synthetisch drugs vrijwel altijd sprake is van (ernstige) milieurisico's, zoals ontploffings- en brandgevaar, verontreiniging door (gevaarlijk afval en opslag van chemicaliën).

    Vooraf dient van geval tot geval te worden bezien of er redenen zijn om (ook) op basis van milieuwetgeving op te treden. In de afweging dient ook betrokken te worden de schaarse capaciteit van milieudiensten en het gerechtelijk laboratorium. Het driehoeksoverleg is het geëigende forum om hierover afspraken te maken.

    Strafvordering:

    Zie de Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs (reg. nr. 2000R004), de bij die richtlijn behorende Boeteregeling Opiumwet Softdrugs en delictspecifieke factor Professioneel vervaardigen van softdrugs, de Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs (reg. nr. 2000R005) en de bij die richtlijn behorende , basisfactor Handelsperiode harddrugs en delictspecifieke factor Ernstige verstoring openbare orde door straat/panddealen.

    Overgangsrecht:

    De beleidsregels in deze aanwijzing hebben gelding vanaf de datum van inwerkingtreding.

    Bijlage 1

    Indicatoren voor bedrijfsmatig handelen met betrekking tot de teelt van cannabis.
    Hoeveelheid planten meer dan 5.
    Professionaliteit

    Professionaliteit

    Laag


    Belichting - daglicht
    Voeding - gieter
    Ruimte - balkon, tuin
    Afscherming - geen
    Ventilatie - geen
    Verwarming - geen
    Bodem - aarde, potgrond
    Ziektebestrijding - geen
    Verwerking - klein, in eigen beheer
    Plantmateriaal - onbekend zaad
    CO2-suppletie - geen

    Professionaliteit Hoog


    Belichting - kunstlicht op tijdklokken
    Voeding - centraal geregeld bevloeiingssysteem
    Ruimte - afgescheiden ruimte in huis kas of grote, verdeelde en afgeschermde ruimte
    Afscherming - geïsoleerd m.b.t. daglicht en temperatuur
    Ventilatie - afzuiging naar buiten
    Verwarming - Thermostaat gestuurd
    Bodem - steenwol, hydrocultuur
    Ziektebestrijding - Signaleringsvellen, biologisch
    Verwerking - uitbesteed aan manicultuurbedrijf
    Plantmateriaa - geselecteerd zaad stekken van eigen planten of extern gekocht
    CO2-suppletie - gestuurde installatie
    Last edited by monty; 3rd September 2009, 08:33.

    Comment


     #79
     Re: colombia weed uit men vingerplantbloempot

     Interressant stuk en veel duidelijker al of de meeste stukken die je vind ivm het gedoogbeleid en kweken.

     Dat van die 30gr dat wist ik wel nog niet dacht dat het al vanaf +3gr was dat je je als verkoper werd bezien
     Q. If there are two potheads in the back of a car, then who is driving?

     A. The cop!

     Comment


      #80
      Re: colombia weed uit men vingerplantbloempot

      goed om te weten hoe het er daar bij jullie aan toe gaat. Hier ben je wat overgeleverd aan de genade van de vaststellende agent volgens mij voor kleine hoeveelheden. Het is al gebeurt dat ik ze heb teruggekregen omdat die mannen (inbraken) zich daar niet mee bezig houden en ik uiteraard altijd vriendelijk meewerk
      En fief, als ik nog 2 jointjes heb en jou er eentje cadeau doe omdat je niets meer hebt, ik je uit de nood wil helpen en het je verjaardag is, dan ben ik ook een dealer.

      Grtz $iR
      sigpic

      Comment


       #81
       Re: colombia weed uit men vingerplantbloempot

       What a friggin bummer....
       Persoonlijk vind ik dat het ver is gekomen met dat "gedoogbeleid"....

       Ook al weet ik zeker dat Monty er gewoon ns mee lacht en zn nieuwe kweek direct opstart (zoals ik al zag ), toch vind ik het zonde om te vernemen dat ze zich daarmee gaan bezighouden... Prachtvoorbeeld dat het echt niet alleen de grote kweker is die ze gaan lastigvallen. OK, Monty word niet vervolgd ofzo, maar is toch mooit zn schoonheden kwijt, zonder reden als je t mij vraagt.

       Al weet ik dat ze je daarmee niet klein krijgen Monty, hierbij toch mijn innige deelneming!!

       Comment


        #82
        Re: colombia weed uit men vingerplantbloempot

        Ow helemaal vergeten dat de zussen van de colombia nog steeds bij me vrind in de tuin staan. Doordat de colombia van oorsprong dicht bij de evenaar groeit heeft deze een zeer lang groei en bloei seizoen tot wel 10 maanden.
        Tijdens de afgelopen vorstperiode hebben we enkele toppen reeds geoogst omdat we ongeduldig waren en bang waren dat de planten kapot zouden vriezen. De topjes waren verre van rijp echter inmiddels al rookbaar. Het heeft een zoete smaak en een licht high makend effect. De rest van de plant staat nog lekker te bloeien omdat het de afgelopen weken nog mooi weer was en de nachtvorst uitbleef.

        Hier enkele foto's        Grtz

        Comment


         #83
         Re: colombia weed uit men vingerplantbloempot

         Hmm, De colombia krijgt het nu hier in ons klimaat en op de 51 breedtegraad wel moeilijk. Door haar lange seisoen is de colombia eigenlijk alleen goed te kweken tot de 30ste breedtegraad. We zullen zien hoe lang ze nog kan staan voor de noodkap.


         Grtz

         Comment


          #84
          Re: colombia weed uit men vingerplantbloempot

          Hey mont mooie plantjes daar, jammer wel dat ze zolang moeten staan...
          Q. If there are two potheads in the back of a car, then who is driving?

          A. The cop!

          Comment


           #85
           Re: colombia weed uit men vingerplantbloempot

           Mn NL's eergisteren ook omgelegd toen ze lekker droog was. Begon hier en daar een minder blaadje te krijgen maar heeft het zeker goed gedaan. Sterke blaadjes, dikke steeltjes, harde topjes, mooie worteltjes maar de okselbladeren begonnen er idd ook zo als bij jou wat uit te zien + paars/zwarte pistels dus... zekere voor het onzekere. Een 14 dagen terug nog een serieuze bloeispurt gedaan dus volgens mij omgelegd ergens op week 8. Plantje die ooit eens dubbele dosis tripsenproduct heeft gekregen wordt opgeofferd om te kijken hoe het uiteindelijk zou aflopen, en vooral, hoe lang het nog zou duren voor ze kapot gaat.
           Binnenkort onderwerp ik ze aan een indoor onderzoek
           Veel rookgenot mont! En pas op met het drogen dat je geen beestjes meebrengt naar binnen he...

           Grtz $iR
           sigpic

           Comment


            #86
            Re: colombia weed uit men vingerplantbloempot

            Vandaag is er al een deel geoogst, ik moest helaas werken. Morgen oogsten we de rest. Dus knippen geblazen. Binnekort dus een updatje met de oogst.

            Grtz

            Comment


             #87
             Re: colombia weed uit men vingerplantbloempot

             Ik ben benieuwd monty!!

             NLX outdoor kweek 2011
             Wierie Wierie`s Outdoor Festijn 2010
             De eerste maal; 4x NLX outdoor 2009

             Comment


              #88
              Re: colombia weed uit men vingerplantbloempot

              Wel een minimale oogst maar hopelijk wel een lekker wietje wat je er vanaf haalt..?!

              Comment


               #89
               Re: colombia weed uit men vingerplantbloempot

               High All,

               de colombia is geoogst. Veel te vroeg welliswaar maar door de korte dagen en de kou stond de plant volledig stil en maake geen nieuwe bloei meer aan. Dus toch maar een noodoogst gepleegd. Na vele avonden knippen. (het zijn dus mega veel minibutjes) licht het overgrote deel nu te drogen op een net. Het is een zoet geurend mild fruitig wietje geworden en door de vroege oogst een super high effect.

               Grtz               Comment


                #90
                Re: colombia weed uit men vingerplantbloempot

                Nog ff een laatste update. De minitopjes zijn inmiddels goed gedroogt en rookbaar. Een Fruitig smaakje met een mild high effect. Wel nog best zwaar op de keel omdat het nog niet goed gecured is. Hier de opbrengst, allemaal fluffie minitopjes maar wie het kleine niet eerd is het grote niet weerd.

                Grtz

                Comment

                Footer Left Ad

                Collapse
                Bezig...
                X