Mededeling

Collapse
No announcement yet.

justitie en banken willen samenwerken

Collapse
Dit topic is gesloten.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  justitie en banken willen samenwerken

  Korting op 420shop
  ma 30 nov 2009, 17:32 | 137 reacties
  Banken en justitie willen wietteler aanpakken

  DEN HAAG (AFN) - Banken gaan samenwerken met justitie om wiettelers met een plantage in hun met een hypotheek belaste koopwoning het huis uit te zetten. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) voert hierover gesprekken met justitie, heeft een NVB-woordvoerder maandag gezegd.

  De NVB en justitie bekijken of ze criminelen gezamenlijk kunnen aanpakken. Ze willen een zwarte lijst aanleggen van mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan het telen van wiet. Deze informatie kan gebruikt worden bij de beoordeling van nieuwe hypotheekaanvragen of om een bestaande hypotheekovereenkomst op te zeggen.

  ,,Het gaat om verkennende gesprekken. De maatregelen moeten nog op juridische implicaties worden getoetst'', aldus de zegsman. Huurders mogen door woningcorporaties al langere tijd uit hun woning worden gezet als daar wiet wordt geteeld.

  bron:http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_d...n__.html?p=1,1
  Het leven is als een neus, je moet er uit halen wat er in zit.

  #2
  Re: justitie en banken willen samenwerken

  Dit is in belgenland al lang het gevalniet voor wieteeld gerelateerde zaken maar de rest wordt duchtig onder de loep genomen!
  Stay calm. Everything is going to be okay. There will be marijuana giveaways

  Comment


   #3
   Re: justitie en banken willen samenwerken

   ow is dat zo?wist ik niet heb je soms ergens een stukje waar ik dat eventueel kan weervinden?
   Het leven is als een neus, je moet er uit halen wat er in zit.

   Comment


    #4
    Re: justitie en banken willen samenwerken

    De wet zegt dat alles boven de 10 000euro dient verantwoord!
    http://belastingparadijzen.blogspot....eim-light.html
    http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=21923&cHash=a88d1e3848

    Het nieuwe maffia-rapport van Justitie

    16 juli 2008 (MO) - In 2006 voerde de Belgische justitie 224 onderzoeken naar criminele organisaties. In hetzelfde jaar werden 87 nieuwe dossiers geopend. Dat staat in het tweejaarlijkse rapport "Georganiseerde criminaliteit in België 2005-2006", dat MO* als eerste kon inkijken.
    Het rapport is het resultaat van een samenwerking tussen de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid en de Federale politie.
    'Het beeld van de gekende criminele organisaties ondergaat weinig wijziging in vergelijking met de vorige jaren’, besluiten de auteurs van het rapport, dat nog officieel moet voorgesteld worden. ‘De grootte van de organisaties blijft relatief beperkt alsook het profiel van de verdachten en de activiteiten vertonen weing verschillen met de vorige jaren. Er dient wel aangestipt dat het aantal onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit sinds 2002 geleidelijk afneemt. Dit geldt zowel voor de totaliteit van de onderzoeken, als voor de nieuwe dossiers.’
    In 2005 ging het nog om 246 dossiers, in 2004 om 289.
    Het rapport maakt melding van 1.809 verdachten in dossiers van georganiseerde criminaliteit in 2006. Zowat vier op tien zijn Belgen. Vervolgens gaat het om Nederlanders (12,3%), Italianen (4,6%), Roemenen (4,3%), Turken (3,4%), Marokkanen (2,6%), Fransen (2,5%) en inwoners van ex-Joegoslavië (2,3%).
    Soorten misdaden

    Welke groeperingen zijn gespecialiseerd in welke soort misdaden? In een samenvattend hoofdstuk schetst de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid het criminaliteitsbeeld vanuit het perspectief van de dadergroep (p. 80-82):
    • De meest performante criminele organisaties op heden zijn de Litouwse criminele dadergroeperingen, actief in de voertuigenzwendel. Deze duurzame criminele organisaties zijn sterk georganiseerd op allerlei vlakken. Ze beschikken over een strikte rekruteringsstrategie, “gekwalificeerd personeel”, voldoende middelen en een zeer hoog niveau van know-how. De Litouwers maken gebruik van contacten bij politie, justitie en advocatuur. Ze beschikken eveneens over de nodige (hoog)technologische middelen.
    • De Albanese dadergroepen zijn zeer polyvalent: ze zijn actief in mensenhandel en dan meer bepaald de sexuele exploitatie van vrouwen. Zij manifesteren zich eveneens in allerlei vormen van grootschalige en georganiseerde diefstallen (rondtrekkende dadergroepen). In de illegale immigratie en mensensmokkel spelen de Albanese dadergroepen de rol van passeur voor het traject naar Groot-Brittannië. De Albanese dadergroepen zijn innovatief en flexibel, wenden nieuwe modus operandi aan en ze zijn in staat samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere etnische groeperingen.
    • De Bulgaarse dadergroepen zijn bedreigend omwille van hun veelvuldige betrokkenheid in diverse domeinen en hun sterke mate van flexibiliteit: sexuele exploitatie, economische exploitatie, vervalsingen, namaak en computercriminaliteit. Op het vlak van de arbeidsuitbuiting zijn ze vooral actief in de bouwsector. Hier wordt vooral ingespeeld op het nijpend tekort aan arbeidskrachten. Er zijn Bulgaarse dadergroeperingen die zich gespecialiseerd hebben in het vervaardigen van vervalsingen: identiteitspapieren, betaalkaarten, vals geld…
    • De Roemeense criminele dadergroeperingen zijn over het algemeen zeer polyvalent, internationaal actief en zeer flexibel. Zij zijn actief op het vlak van woninginbraken, gauwdiefstallen, diefstallen gewapenderhand, namaak, oplichting, sexuele uitbuiting, informaticafraude en skimming. Soms wordt er gebruik gemaakt van geweld. De Roemenen komen als zeer bedreigend over door hun goede technische kennis (vooral computerkennis).
    • De Pakistaanse en Indische criminele organisaties zijn vooral betrokken in economische uitbuiting, voornamelijk in de telefoonshops en nachtwinkels. Zij werken via een systeem van georganiseerde illegale immigratie, dat steunt op een complex netwerk van safe-houses, losse medewerkers, passeurs, … Hun activiteiten in het kader van mensensmokkel en –handel bieden ook opportuniteiten in illegale wapenhandel en drugshandel. Zij zijn ook actief op het vlak van informaticacriminaliteit, fraude en het vervaardigen van valse en vervalste documenten.
    • De Italiaanse dadergroepen zijn goed georganiseerd en actief binnen diverse criminaliteitsdomeinen: drugshandel, illegale wapenhandel, woninginbraken, valsmunterij, georganiseerde fraude, sigarettensmokkel en namaak. Om de opsporing te bemoeilijken, maken ze veelal gebruik van legale activiteiten als dekmantel.
    • De Turkse criminele dadergroeperingen zijn eveneens actief op verschillende domeinen: illegale immigratie, mensensmokkel, mensenhandel, drugshandel, sigarettensmokkel, valsmunterij en namaak.
    Zuid-Amerikaanse dadergroepen (Colombiaanse en Chileense organisaties) zijn in de eerste plaats gekend voor hun activiteiten in de cocaïnehandel en witwaspraktijken. Maar ze plegen ook diefstallen gewapenderhand. Juweliers en banken worden vooral geviseerd.
    • Mensenhandel en mensensmokkel blijven voor de Chinese criminele organisaties de belangrijkste domeinen van activiteit. Afpersingen van uitbaters van Chinese restaurants gebeuren regelmatig.
    • De Nigeriaanse criminele organisaties, die ingebed zijn in een zeer gesloten en bijgelovige gemeenschap, laten zich niet alleen opmerken door de zgn. 419-fraude, maar ook door hun betrokkenheid in de cocaïnehandel en mensenhandel (sexuele uitbuiting van jeugdige prostituees).
    ‘Stilaan wordt duidelijk dat de criminele organisaties in België geen Italiaanse of Amerikaanse maffia-achtige misdaadorganisaties zijn die bepaalde economische sectoren en/of het politieke leven controleren’, besluiten de auteurs van het rapport. Er is veeleer sprake van een bredere waaier van verticaal dan wel horizontaal gestructureerde groepen die op zeer flexibele wijze met elkaar samen werken. ‘De analyse van de georganiseerde criminaliteit in België vertoont een zeer gevarieerd beeld, wat pleit voor een gedifferentieerde benadering binnen een geïntegreerde en integrale aanpak.’
    Drugs, diefstal en inbraken

    Het rapport "Georganiseerde criminaliteit in België 2005-2006" bevat een schat aan cijfers en statistieken. Nog enkele vaststellingen:
    • Inbeslagnames van drugs in 2006: 483.024 XTC-pillen, 118 kilo amfetamines, drie ton cocaïne en 253 kilo heroïne
    • In 2005 zijn 16.847 voertuigdiefstallen gerapporteerd in België. In bijna 800 gevallen ging het om car-jackings en home-jackings.
    • In 2006 werden 57.246 woninginbraken geregistreerd

    http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/...erder-af.dhtml
    Last edited by latindos; 3 December 2009, 14:06.
    Stay calm. Everything is going to be okay. There will be marijuana giveaways

    Comment


     #5
     Re: justitie en banken willen samenwerken

     BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ________________ Zitting 2007-2008 Session 2007-2008 ________________ 5 september 2008 5 septembre 2008 ________________ Schriftelijke vraag nr. 4-1545 Question écrite n° 4-1545
     van Yves Buysse (VB)
     de Yves Buysse (VB)
     aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
     au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur ________________ Politiediensten - Profid-systeem (Toegang tot bankgegevens) Services de police - Programme Profid (Accès aux données bancaires) ________________ politie
     persoonlijke gegevens
     bankactiviteit
     raadpleging van informatie
     bankgeheim
     police
     données personnelles
     activité bancaire
     consultation d'information
     secret bancaire
     ________ ________ 5/9/2008 Verzending vraag
     (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008 )22/10/2008 Antwoord 5/9/2008 Verzending vraag
     (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008 )22/10/2008 Antwoord ________ ________ Vraag nr. 4-1545 d.d. 5 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands) Question n° 4-1545 du 5 septembre 2008 : (Question posée en néerlandais) Uit gegevens van het jaarverslag blijkt dat door agenten van de directie Economische en Financiële Criminaliteit van de federale politie steeds meer aanvragen ingediend worden om bankgegevens te consulteren. Binnen de schoot van deze directie zou daarom een nieuw systeem opgestart worden waardoor de politie via een snellere, geautomatiseerde manier bankgegevens zou kunnen opvragen.
     Mijn vragen aan de geachte minister:
     Is dit nieuwe systeem (Profid) al operationeel? Indien niet, wanneer is de ingebruikname voorzien?
     Wordt de toegang tot dit systeem beperkt tot de federale politie of is het ook de bedoeling dat bepaalde afdelingen van de lokale politie op dit systeem aangesloten kunnen worden?
     Il ressort de données du rapport annuel que les agents de la direction Criminalité économique et financière introduisent de plus en plus de demandes visant à consulter des données bancaires. C’est la raison pour laquelle un nouveau programme devait être installé au sein de cette direction pour permettre à la police de réclamer des données bancaires d’une manière automatisée et plus rapide.
     Mes questions sont les suivantes :
     Le nouveau programme Profid (Processing of Financial Intelligence Data) est-il déjà opérationnel? Dans la négative, quand prévoit-on sa mise en service ?
     L’accès à ce programme est-il limité à la police fédérale ou a-t-on également l’intention de permettre à certaines sections de la police locale de s’y connecter ?
     Antwoord ontvangen op 22 oktober 2008 : Réponse reçue le 22 octobre 2008 : Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.
     Profid staat voor "Process Financial Data". Dit project behelst in essentie de ontwikkeling van een analysetool voor de ondersteuning en het beheer van de algemene financiële recherche en kadert in de ondersteuningsproblematiek inzake financiële recherche met als doel de vatting en analyse van data van bankhistorieken, facturen en transportdocumenten in het kader van een strafonderzoek te ondersteunen, te vereenvoudigen en in voorkomend geval te automatiseren.
     De ontwikkeling is in handen van de informaticadienst. DST/DTAD van de federale politie in opdracht en onder toezicht van de federale gerechteliike politie en meer specifiek de directie Economische en financiële criminaliteit.
     Vanaf november 2008 zal het programma uitvoerig getest worden zodat de leden van de federale politie ervan gebruik kunnen maken vanaf het tweede trimester van 2009.
     Gelijktijdig met de testen van Profid zal er gestart worden met het testen van de elektronische informatie-uitwisseling met enkele grote banken en de federale politie. Deze uitwisseling zal gebeuren volgens de DefFin standaard die het gevolg is van overleg tussen deze banken, Febelfin, de Federale Overheidsdienst (FOD), Justitie en de federale politie.
     In een latere fase zullen de onderhandelingen starten met de kleinere banken om ook tussen hen en de politie een automatische gegevensuitwisseling te bewerkstelligen

     Om Profid te laten voldoen aan de behoeftes van alle politiemensen werd er een werkgroep opgericht met daarin personeelsleden van zowel de lokale als de federale politie.
     Het programma zal op termijn door ieder lid van de politie, onafhankelijk van welk korps hij/zij deel uitmaakt, gebruikt kunnen worden onder voorwaarde dat hizij toegang heeft tot het unieke platform PolOffice. Op huidig ogenblik gebruikt de lokale politie het Integrated System for the local police ISLP en de mogelijkheid om Profid te gebruiken is afhankelijk van de snelheid waarop wordt overgeschakeld van ISLP naar PolOffice.

     L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.
     Profid correspond à «Process Financial Data». Ce projet comprend essentiellement le développement d'un instrument d'analyse pour l'appui et la gestion de la recherche financière générale et cadre dans la problématique d'appui en rapport avec la recherche financière avec pour but d'appuyer, de simplifier et le cas échéant d'automatiser la saisie et l'analyse des données des historiques bancaires, factures et documents de transport dans le cadre d'une investigation.
     Le développement est géré par le service informatique DST/DTAD de la police fédérale sur instruction et sous le contrôle de la police judiciaire fédérale et et plus spécifiquement de la Criminalité économique et financière.
     A partir de novembre 2008, le programme sera testé de façon détaillée afin que les membres de la police fédérale puissent l'utiliser à partir du deuxième trimestre 2009.
     Simultanément avec les tests de Profid vont commencer les tests des échanges informatiques avec quelques grandes banques et la police fédérale. Ces échanges se dérouleront selon la norme DefFin qui fait suite à une concertation entre ces banques, Febelfin, le Service public fédéral (SPF), la Justice et de la police fédérale.
     Dans une phase ultérieure, les négociations commenceront avec les banques moins grandes afin de réaliser également l'échange de données entre elles et la police.

     Pour que Profid puisse accomplir les besoins des policiers, un groupe de travail a été créé comprenant des membres de police aussi bien locale que fédérale.
     Le programme pourra à- terme être utilisé par chaque membre de la police indépendamment de chaque corps dont il/elle fait partie, sous condition qu'il/elle ait l'accès à l'unique plate-forme PolOffice. À présent la police locale utilise le Integrated System for the local Police ISLP et la possibilité d'utiliser Profid est dépendante de la rapidité à laquelle on passera d'ISLP à PolOffice.


     http://www.senate.be/www/?MIval=/Vra...R=1545&LANG=fr
     Stay calm. Everything is going to be okay. There will be marijuana giveaways

     Comment


      #6
      Re: justitie en banken willen samenwerken

      zooooooo een 'stukje' dank je wel maar euhm als ik het een beetje begrepen heb komt het erop neer als je boven de 10.000 euro gaat je je moet verantwoorden maar ik doe dit als zelfvoorziening/hobby moet ik me dan zorgen maken? + dat systeem van bankgegevens opvragen bedoel voor een hobbykweker is dat te verwaarlozen zijn uitgaven toch?:p laat ze maar lekker doen
      Last edited by furocious; 3 December 2009, 15:22.
      Het leven is als een neus, je moet er uit halen wat er in zit.

      Comment


       #7
       Re: justitie en banken willen samenwerken

       Zolang ze jou geen vragen stellen dan zullen ze je niet echt verdenken van enige vorm van fraude of witwas,het ware natuurlijk handig als je een welstellende vriend of familie hebt dan kan je dit gerust regelen ,grotere bedragen meerdere malen en je kan verdacht worden...................maar dit geld enkel voor grote organisatie's etc en over veel grotere bedragen
       Stay calm. Everything is going to be okay. There will be marijuana giveaways

       Comment

       Footer Left Ad

       Collapse
       Bezig...
       X