Forum Top Ad MOBILE Smallest

Collapse

Mededeling

Collapse
No announcement yet.

enkele punten ivm wetgeving

Collapse
Dit topic is gesloten.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  enkele punten ivm wetgeving

  Korting op 420shop
  Het is de bedoeling in deze topic alles samen te plaatsen van wetgeving ivm dehuurwoningen en kweken. Vermeld duidelijk bij of het nederlandse of belgische wetgeving is +bron dan kunnen we nadien kijken om alles te bundelen in een sticky
  Ook als je zelf es gepakt bent ofzo mag je hier altijd je ervaringen neerschrijven dan hebben we direct voorbeeld ook van wat de effectieve straffen zijn
  Last edited by Smoking Fifi; 31 October 2009, 15:26.
  Q. If there are two potheads in the back of a car, then who is driving?

  A. The cop!

  #2
  Re: enkele punten ivm wetgeving

  DE TEELT VAN CANNABIS

  Hennep wordt veelvuldig geteeld voor de winning van marihuana (wiet). De teelt van cannabis ziet op het gehele productie-proces. Dit betekent van stekje tot wiet. Niet alleen de teelt van wiet, maar ook de teelt van hennep-stekken behoort tot de strafbare cannabisteelt. Ook de handel in hennepstekken is strafbaar. Dit geldt ook voor hele kleine stekken, die gewoonlijk nog relatief weinig werkzame stof (THC) bevatten. Ieder deel van de hennepplant, waaraan de hars niet is onttrokken, valt onder de werking van de Opiumwet. Dit ongeacht het THC-gehalte van de plant. De wetgeving en de jurisprudentie is op dit gebied duidelijk.  Beroeps- en bedrijfsmatige teelt


  Bij de opsporing ligt de prioriteit bij de beroeps/bedrijfsmatige teelt. Bij de vaststelling van hetgeen beroeps/bedrijfsmatige teelt is, spelen de volgende factoren een rol:
  de schaalgrootte van de teelt (d.w.z. de hoeveelheid planten);
  het soort perceel waarop geteeld wordt;
  gebruik van teeltapparatuur (belichting, verwarming, bevloeiing, etc.);
  de rol van de verdachte: is er bijvoorbeeld sprake van het gedurende langere tijd investeren in hennepteelt.
  De richtlijnen maken duidelijk dat in de ogen van justitie al zeer gauw sprake is van professionele hennepteelt.  Niet bedrijfsmatige teelt


  In geval van teelt van niet meer dan 5 planten wordt aangenomen dat sprake is van niet beroeps/bedrijfsmatige teelt. Bij dit aantal mag worden aangenomen dat het een teelt uitsluitend voor eigen gebruik betreft. Teelt door minderjarigen behoort steeds te leiden tot een strafrechtelijke reactie.
  Er volgt in dat geval bij ontdekking politiesepot met afstand. De teler dient bij ontdekking dus wel afstand van zijn hennepplanten te doen! Doet de verdachte teler dat niet dan riskeert hij strafvervolging. Ik citeer uit een arrest van het Gerechtshof te Den Bosch van 17 december 2008 (LJN: BG7139, Gerechtshof 's-Hertogenbosch , 20-004755-07)Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat in dit geval door de verdachte niet reeds tijdens het opsporingsonderzoek, doch eerst tijdens het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg, afstand is gedaan van de op 12 september 2007 in de tuin van zijn woning door de politie aangetroffen en in beslag genomen hennepplanten. Aan bedoelde voorwaarde voor het voorkomen van strafrechtelijke vervolging is hier derhalve niet voldaan. De afstandverklaring ter terechtzitting in eerste aanleg kan daaraan niet afdoen, nu het openbaar ministerie immers op dat moment op goede gronden reeds de strafvervolging had aangevangen. Evenmin kan hieraan afdoen dat de politie op 11 september 2007 de in de tuin van de woning van verdachte aanwezige hennepplanten ongemoeid heeft gelaten, kennelijk met aanzegging aan de verdachte dat hij iets aan de stankoverlast moest doen en de planten moest halveren.
  Niet alleen is niet aannemelijk geworden dat de verdachte op 12 september 2007 de hem door de politie aangezegde maatregelen heeft getroffen, ook mocht de verdachte in redelijkheid aan het optreden van de politie op 11 september 2007 niet het vertrouwen ontlenen dat hij niet strafrechtelijk vervolgd zou worden wanneer de hennepplanten bij een daaropvolgend aantreffen door de politie in beslag genomen zouden worden en hij op dat moment geen afstand van de planten zou doen. De omstandigheid dat de verdachte op 12 september 2007 door de politie werd aangehouden wegens belediging van de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] en aanstonds werd afgevoerd, waardoor hem mogelijk de gelegenheid is ontnomen om ter plaatse een afstandsverklaring te ondertekenen, leidt niet tot een ander oordeel, omdat de verdachte ook bij gelegenheid van zijn verhoor nog afstand van de in beslag genomen hennepplanten had kunnen doen, maar dat heeft nagelaten(LJN: BG7141, Gerechtshof 's-Hertogenbosch , 20-000247-08)Gedoogbeleid. Openbaar Ministerie niet ontvankelijk in de strafvervolging ter zake van het telen c.q. aanwezig hebben van niet meer dan vijf hennepplanten en 2180 gram hennep, nu aangenomen moet worden dat de losse hennepproducten van diezelfde planten afkomstig zijn
  Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel bij hennepteelt

  Bij de ontdekking van hennepteelt zal de politie proberen vast te stellen of er in strijd met de Opiumwet gelden zijn verdiend. De politieambtenaar die de kwekerij betreedt, gaat vaak volgens een vast stramien te werk. Citaat uit een standaard proces-verbaal:
  getracht vast te stellen of er aanwijzingen waren die er op duidden dat er een eerdere
  oogst is geweest in de ontmantelde hennepkwekerij. Door mij, rapporteur, is het navolgende gebleken (aankruisen wat van toepassing is):
  Er lag dik stof op:
  { } de kappen van de armaturen van de assimilatielampen
  { } het stoffilter van de koolstofcilinder
  { } de aanwezige elektra
  { } het rotorblad van de ventilator
  { } de kachel
  overig
  { } Er zat kalkaanslag op het materiaal van het irrigatiesysteem;
  { } Er was afval aanwezig:
  { } Hennepafval op de grond
  { } Hennepafval in zakken
  { } Hennepaanslag op de aangetroffen schaartjes
  { } De schaartjes stonden in vloeistof
  { } Er was oude aardeafval in zakken / potten
  { } Er werden gebruikte lege potten aangetroffen
  { } Er was afval aanwezig in de vloeistofbak
  { } Er waren lege voedingsflessen aanwezig
  Overig
  { } Er zijn notities of er is een agenda aangetroffen waaruit een eerdere oogst blijkt (bijvoegen)
  { } Er is gedroogde hennep aangetroffen
  { } Er zijn droogrekjes met oud hennepafval aangetroffen

  Voor de schatting van de winst die is behaald met de teelt van hennep wordt gebruik gemaakt van een standaard berekening. Klagen over het gebruik van deze standaardberekening heeft alleen zin als overtuigend aannemelijk kan worden gemaakt op grond van welke feiten en omstandigheden de standaardberekening in een bepaalde zaak niet van toepassing is. De Hoge Raad keurt het gebruik van een gestandaardiseerde berekening niet af zo blijkt uit het arrest van 1 april 2008. (LJN: BC8581, Hoge Raad , 01199/07 P)
  Citaat uit inhoudsindicatie arrest:
  hennepkwekerij.
  Door de voorzitters van de sectoren strafrecht zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop zal worden omgegaan met ontnemingsvorderingen bij hennepteelt.
  (LOVS: 19-9-2008)
  1. Bij het berekenen van het behaalde wederrechtelijk verkregen voordeel bij hennepteelt dient, indien mogelijk, als uitgangspunt te worden genomen de werkelijke opbrengst die de specifieke hennepkwekerij in de voorliggende casus heeft behaald.
  2. Indien het uit het dossier en het verhandelde ter zitting het werkelijk behaalde voordeel onvoldoende blijkt, wordt een fictieve opbrengst berekend.
  3. Als uit de inhoud van het dossier en het verhandelde ter zitting de details van de hennepkwekerij blijken (waaronder met name het aantal planten per vierkante meter), dan kan

  berekening van de fictieve opbrengst (gewicht) per hennepplant worden gemaakt.
  4. Indien deze details (en met name het aantal planten per vierkante meter) niet bekend zijn, wordt bij de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel uitgegaan van een
  opbrengst van 28,2 gram hennep per hennepplant. Deze waarde vertegenwoordigt de gemiddelde opbrengst, dat wil zeggen de opbrengst die door 50% van de hennepkwekerijen
  ten minste wordt gehaald.
  5. Bovenstaande laat onverlet dat het onderzoek ter terechtzitting mogelijk tot een andere uitkomst leidt.


  A. Opbrengst


  De volgende bouwstenen bepalen de totale opbrengst:

  1. De periode van hennepkweek zal aannemelijk gemaakt moeten worden;
  2. Aantal oogsten: periode gedeeld door een kweekcyclus van 10 weken;
  3. Aantal planten �� aanwezige aantal planten tijdens ontmanteling kwekeri;j
  4. Opbrengst hennep in grammen �� afhankelijk van aantal planten per m2; indien het aantal planten per m2 niet bekend is, zal uitgegaan worden van 15 planten per m2, de mediaan uit het verrichte onderzoek, en de daarbij behorende opbrengst van 28,2 gram per plant. (Bij minder planten per vierkante meter stijgt de opbrengst per plant. 1 plant levert dan volgens de tabel 34,3 gram op. Bij 40 planten per vierkante meter daalt de opbrengst tot 14,2 gram per plant.)

  De opbrengst van een kwekerij met 350 planten, 20 planten per m2 en een periode van 52 weken bedraagt dan:


  B. Kosten


  De volgende bouwstenen bepalen de totale kosten:
  1. Afschrijvingskosten van de investeringen: afhankelijk van het aantal planten per oogst, zijn de afschrijvingskosten als in onderstaande tabel:
  Aantal planten : 150, 200, : 250, : 300, : 350, 400,: 450, : 500, 500,-
  3. Elektriciteit (alleen in mindering te brengen indien aannemelijk is dat deze kosten ook
  daadwerkelijk betaald zijn):
  Indien illegaal afgenomen: de niet betaalde kosten berekend door het energiebedrijf (exclusief administratiekosten etc. in rekening gebracht door het energiebedrijf en exclusief de in rekening gebrachte energiekosten voor de in beslag genomen oogst);
  Indien legaal afgenomen: de berekening door het energiebedrijf of, indien deze berekening niet voorhanden is, een kostenpost per lamp per oogst zoals opgenomen in onderstaande tabel:400 90,00 / 600 125,00 / 1.000 195,00
  4. Kosten knippers (alleen in mindering te brengen indien aannemelijk is dat deze kosten
  5. Huisvestingskosten: alleen in mindering brengen indien ze niet ook al voor legale doeleinden gemaakt zijn.
  De kosten bij bovengenoemde kwekerij van 350 planten, waarbij betrokkene zelf geknipt heeft en de elektriciteit illegaal is afgenomen en nog niet betaald is, bedragen:


  C. Wederrechtelijk verkregen voordeel = Opbrengst (A) minus kosten (B)
  Cannabis en belasting

  Wiettelers zijn over hun met de illegale teelt verdiende inkomsten / winsten Inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen verschuldigd. Ik citeer uit een uitspraak van de belastingkamer van de rechtbank te Haarlem van 25 september 2007 (LJN: BB4973, Rechtbank Haarlem , 06/11990, 06/11991 en 06/11992):

  4.1. Niet in geschil is dat eiser een hennepkwekerij heeft gedreven. Eiser heeft van het uitoefenen van het bedrijf geen administratie bijgehouden, terwijl hij wel administratieplichtig was.
  Mitsdien is niet voldaan aan de in artikel 52, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) vervatte verplichting. Ingevolge artikel 27e, onderdeel b, van de AWR dient om deze reden het beroep ongegrond te worden verklaard tenzij is gebleken dat en in hoeverre de uitspraak op het bezwaar onjuist is.
  4.2. De rechtbank acht, gelet op de stukken van het geding en het verhandelde ter zitting, niet aannemelijk dat naast eiser ook anderen inkomsten uit de hennepkwekerij hebben genoten. Eisers stelling dat ook anderen als medeverdachten zijn aangemerkt, acht de rechtbank onvoldoende om ook aan die anderen, van wie de rol in de onderhavige hennepteelt niet duidelijk is geworden, inkomsten uit deze hennepteelt toe te rekenen. Verweerder heeft de door hem berekende inkomsten gebaseerd op door hem overgelegde deskundigenrapporten. Naar het oordeel van de rechtbank leidt dit in beginsel niet tot een onredelijke schatting van de door eiser genoten inkomsten.
  De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat de omvang van met hennepkweek samenhangende inkomsten en kosten, gelet op het verboden karakter van de hennepkweek, zich moeilijk laten inschatten. Niet uit te sluiten valt dat eiser, zoals hij stelt, niet in staat is geweest met de door hem aangeschafte hennepplantjes een oogst te behalen die in omvang en kwaliteit kan worden vergeleken met de oogst van ervaren kwekers. Eiser heeft zich er evenwel toe beperkt bij monde van zijn gemachtigde te weerspreken dat hij enige inkomst heeft genoten.

  De belastingdienst heft geen BTW over de handel in wiet en hasjiesj. Heffing van BTW over binnen de Europese Unie absoluut verboden zaken (drugs en vals geld) is namelijk niet toegestaan.
  Ondanks het feit dat nergens in de Europese Unie de handel in hennepstekken is toegestaan, wordt over deze handel in Nederland wel BTW geheven. De belastingrechter merkt hennepstekken niet aan als verdovende middelen en staat toe dat de belastingdienst het algemene tarief (op dit moment 19%) heft.
  De Hoge Raad oordeelde op 3 januari 2001
  (Zie www.rechtspraak.nl: LJN: AA9242, Hoge Raad , 34781)  Strafmaat

  Door het College van Procureurs-Generaal zijn richtlijnen opgesteld inzake het opsporings- en strafvorderingsbeleid strafbare feiten Opiumwet. Deze richtlijnen zijn als beleidsregels gepubliceerd op de internetsite van het openbaar ministerie (www.om.nl).
  Ook de voorzitters van de sectoren strafrecht van de rechtbanken hebben omwille van de rechtseenheid afspraken gemaakt over de strafoplegging. Deze afspraken zijn gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. Op 1 november 2008 zijn de volgende afspraken gemaakt: (citaat)
  Art. 3, onder B, Opiumwet hennepkwekerijen
  (LOVS: 15-9-2000, 31-10-2008)
  Het min of meer bedrijfsmatig of in ieder geval met een zekere professionaliteit kweken van hennepplanten in ruimtes zoals een (woon)huis, loods of andere soortgelijke ruimte met als

  a. 50-100 planten:

  b. 100-500 planten:

  c. 500-1000 planten:


  Als de rechter van oordeel is dat kan worden volstaan met een werkstraf geldt het volgende uitgangspunt: 1 dag gevangenisstraf staat in verhouding tot 2 uur werkstraf met een maximum van 240 uur.  Teelt van cannabis in huurwoningen

  Ik citeer uit een conclusie van de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad bij een arrest van 11 april 2008 (LJN: BC5722, Hoge Raad , C06/338HR)Ontbinding van een huurovereenkomst betreffende woonruimte in verband met hennepkweek heeft de nodige jurisprudentie opgeleverd. H.J. ter Meulen merkt in de conclusie van zijn bijdrage in WR-Tijdschrift voor huurrecht van 2004 op:
  Gevolg is dat de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst annex ontruiming, voor toewijzing gereed ligt, nu deze tekortkomingen niet bijzonder van aard of gering van betekenis zijn. Enkel (zeer) bijzondere woonomstandigheden, die overtuigend moeten blijken, kunnen er nog toe leiden dat de rechter vaststelt dat een ontruiming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, met als gevolg dat de vordering tot ontbinding niet wordt toegewezen." (blz. 324)
  In zijn bijdrage in WR-Tijdschrift voor huurrecht van 2007 sluit hij hierop aan met:
  "In de afgelopen twee jaar is evenwel weer een behoorlijk aantal hennepuitspraken verschenen (die onder meer betrekking hadden op bijkomende kwesties zoals het beleid van verhuurder) zodat het interessant is om te bezien of de bestendige lijn in de jurisprudentie is doorgetrokken. Dan blijkt dat bij de meeste gerechtelijke instanties (......) de toetsingscriteria (goed huurderschap, bestemming woonruimte, bewijslastverdeling) inderdaad zijn aangescherpt, zij het dat Gerechtshof Amsterdam alsmede enkele kantonrechters nog wel eens wat meer coulance betrachten met de hennep kwekende huurder. ......... .

  Voorts blijkt dat het beleid van de collectieve verhuurder (nagenoeg altijd een woningcorporatie) een steeds grotere rol gaat spelen. Dit beleid wordt zo langzaam aan niet alleen de toetssteen waaraan 'goed huurderschap' wordt opgehangen maar het geeft de huurder ook de mogelijkheid om met een kritische beoordeling van dat beleid aan een ontbinding te ontkomen. ..... Maar het geheel overziende moet toch geconcludeerd worden dat afgezien van enkele succesjes voor de huurder, de in de Hennepspecial beschreven lijn in de jurisprudentie, in de afgelopen twee jaar grotendeels is bevestigd."
  Heel kort samengevat kan worden gesteld dat bij de teelt van hennep in huurwoningen de kans heel groot is dat de rechter een vordering van de verhuurder strekkende tot ontbinding van de huurovereenkomst gevolgd door ontruiming zal toewijzen.


  bron: Andre Beckers nederlandse wetgeving  Last edited by Smoking Fifi; 1 November 2009, 05:51.
  Q. If there are two potheads in the back of a car, then who is driving?

  A. The cop!

  Comment


   #3
   Re: enkele punten ivm wetgeving

   mijn complimenten fifi , goeie informatie en zeer duidelijk!

   Comment


    #4
    Re: enkele punten ivm wetgeving

    Hier sluit ik me bij aan ... goed idee Fifi & reeds mooi uitgewerkt !

    Comment


     #5
     hobby of? Waar ligt de lijn?

     Volgens deze brief wil het advocatenbureau lichtjes laten uitschijnen dat plantages van -300planten niet te streng berecht worden denk ik. Dit is men persoonlijke conclusie


     Nieuwsbrief 28: Cannabis is toch maar een softdrug!!!

     (01/07/2007)
     VOLGENS CIJFERS VAN DE BELGISCHE OVERHEID ZIJN IN 2004 50 HENNEPPLANTAGES OPGEROLD. IN 2006 ZOUDEN DAT ER AL 241 ZIJN. IN HOEVERRE ZIJN NEDERLANDERS HIERBIJ BETROKKEN? VOLGENS U?

     Vooreerst wil ik deze cijfers nuanceren.

     Andere bronnen spreken van een daling van de opgerolde plantages. In het rechtsgebied Tongeren, dat grenst aan Nederlands Limburg waar traditioneel heel wat plantages onderdak vinden is een daling te noteren in 2006. In 2005 zijn daar 54 plantages opgerold tegenover 31 in 2006 hetgeen een daling is van 42 %. Dit jaar lijkt het hek evenwel helemaal van de dam en worden alle records verpulverd. Een nooit gezien aantal plantages zijn al opgerold, thans in de maand juni al zoveel dan heel vorig jaar.

     Ik ervaar tegelijkertijd dat de plantages meer verspreid zijn over heel Vlaanderen en niet langer alleen in de grensregio’s zijn ondergebracht. Op die manier tracht de hennepboer beter buiten schot te blijven voor de politie.

     Het is overduidelijk dat de plantages hoofdzakelijk dienen om de Nederlandse markt te bevoorraden. Bijna altijd zijn er Nederlanders bij betrokken, minstens leidt een of ander spoor naar Nederland. Voor zover de cannabis bestemd zijn voor een coffeeshop zij de uitbaters verstandig genoeg om groothandel in te kopen en houden zich veelal niet bezig met de productie. Zij lopen dan ook weinig of geen risico.

     Vaak worden de plantages bemand door hulpjes van vreemde origine en laat de organisator zich maar zelden zien.
     Met 100 planten gepakt worden is natuurlijk uitzonderlijk weinig en dat komt dan ook bijna niet voor.

     U BENT BEZIG MET EEN GROOT ONDERZOEK NAAR DIT ONDERWERP, WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES UIT DAT ONDERZOEK?

     Bezint eer ge begint.


     Jan SWENNEN,
     advocaat-vennoot.
     Q. If there are two potheads in the back of a car, then who is driving?

     A. The cop!

     Comment


      #6
      Re: enkele punten ivm wetgeving

      en nu snel nog enkele tips

      Een goede verklaring is natuurlijk alles waard

      Een goede verklaring geeft aan dat het doel van kweken van de Cannabis exlusief voor eigen gebruik is bestemd.
      Een goede verklaring geeft aan dat geen oogmerk is voor strafrechtelijk voordeel, dus geen verkoop.
      Een goede verklaring geeft aan dat aan de veiligheid is gedacht en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.
      Een goede verklaring geeft aan waarom het in eigen gebruik veiliger is dan het kopen in coffeeshops(chemische hydrotroep).
      Een goede verklaring geeft aan dat geen sprake kan zijn van overlast aangezien daar rekening mee is gehouden en de contacten met de buren goed is.

      Een goede verklaring haalt dus veel vooringenomenheid van Justitie weg en beperkt of haalt helemaal de strafbaarheid weg.


      bron: ASGROW
      Q. If there are two potheads in the back of a car, then who is driving?

      A. The cop!

      Comment


       #7
       Re: enkele punten ivm wetgeving

       Fifi, mooie topic. Maar misschien wel even je eerste (eigenlijk 2de post) bijzetten dat het om Nederland gaat zoals je zelf zei het er even bij te plaatsen .

       De volgende topic kan ook nuttig zijn voor mensen die iets meer over bezit willen weten van wiet in BELGIE:
       Belgische-cannabiswetgeving

       Greetzzz

       Jona
       Last edited by Jointjedraaien; 10 August 2010, 17:45.

       Comment


        #8
        Re: enkele punten ivm wetgeving

        Mooie topic, heb er weer wat van geleerd

        Comment


         #9
         Re: enkele punten ivm wetgeving

         Mensen worden soms zwaar veroordeeld hier in belgie,oke je leest vb:werkstraf x aantal uren ,maar wat je niet ziet of leest wat voor boete's er worden gegeven ,velen onder hun zijn recidievisten ,wettelijke herhaling heet dat in Belgenmop(land)!
         Als je dus de tweede keer wordt gesnapt voor gerelateerde feiten dan ga je financieel de put in ,jammmer dat er ook op die manier mensen in de grote teeldcircuis gaan meedraaien met de nefaste gevolgen naderhand,eindigend in gevangenis collectieve schuldbemiddeling en 50 euro per week ,ik mag er niet aan denken! leuk dat dit hier gepost staat zijn vele vragen rond ,greetz l@tin!
         Last edited by latindos; 4 November 2009, 05:00.
         Stay calm. Everything is going to be okay. There will be marijuana giveaways

         Comment


          #10
          Re: enkele punten ivm wetgeving

          zo dan echt super handig, en intressant om te weten, vooral dat checklistje,

          Comment


           #11
           Re: enkele punten ivm wetgeving

           ik ben een student en ik snap het niet helemaal. Ik huur van een huisbaas eenkamer, ik wil 1 of 2 plantjes kweken, ik wil geen lampen gebruiken. Wat zijn de gevolgen als er politie langskomt en mijn planten in beslag neemt?

           Comment


            #12
            Re: enkele punten ivm wetgeving

            Zonder lampen kun je gewoonweg niet binnen kweken. Dus bespaar je de moeite.

            Comment


             #13
             Re: enkele punten ivm wetgeving

             Waarom zou je geen lampen nemen? Een spaarlamp kost niet zo veel stroom, dat valt niemand op. En al is je oogst dan wat kleiner het kan dan wel.
             Maar je moet dan ook zeker een filter hebben op je afzuiging, anders gaat je huisbaas het ruiken en dan ben je snel genoeg de lul

             Comment


              #14
              Re: enkele punten ivm wetgeving

              Dus 5 planten buiten is verboden ? , of alleen als er overlast is irritante buuren die de politie bellen

              Comment


               #15
               .

               Comment

               Bezig...
               X