Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Belgische cannabiswetgeving

Collapse
Dit is een Sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  Re: Belgische cannabiswetgeving

  OI!Noto
  Ik woon zelf in den belziek,hebt al verschillende huiszoekingen gehad i.v.m. invoer van Cannibis,heb al meerdere uren verscheten op het flikkebureau de volgende keer mag ik weer voorkomen(correctionele),heb statig moeten beloven dat ik niet meer ging roken en shoppen in holland(althans proberen).Wat de wetgeving betreft allemaal BULLSHIT, ik mag zelf geen plant bezitten ik hebt nl. kinderen,nu OPEL A'pen sluit maak van dat fabriek een enorme weedkwekerij voor al die werklozen te kunnen betalen!Groeten

  Comment


   aan iedereen die verduidelijking wil omtrent het belgische gedoodgbeleid.

   Federale Overheidsdienst Justitie
   Service public fédéral Justice
   Diensten van de Voorzitter
   Services du Président

   Dienst Communicatie en Documentatie
   Service Communication et Documentation

   Waterloolaan 115, boulevard de Waterloo, 1000 Brussel - Bruxelles
   Tel / Tél. : 02 542 69 10
   Fax : 02 542 70 39
   hayat.aitchaoura@just.fgov.be   Dit is een Justie huis, ze beantwoorden al je vragen omtrent de wetgeving. Heb ik ook gedaan.

   Greetz
   Drugs

   Nieuwe Belgische wetgeving inzake verdovende middelen
   Op 2 juni 2003 zijn in het Belgisch Staatsblad de hiernavolgende nieuwe bepalingen inzake verdovende middelen bekendgemaakt:
   - de wetten van 4 april en 3 mei 2003;
   - het koninklijk besluit van 16 mei 2003;
   - de ministeriële richtlijn van 16 mei 2003 en de aanvulling daarop d.d. 28 mei 2003.
   Al die bepalingen zijn op de dag van de bekendmaking ook in werking getreden (2 juni 2003).
   Met die nieuwe bepalingen legt België zich toe op een normalisatiebeleid. Het gaat geenszins over een tolerantiebeleid noch over de legalisering van bepaalde stoffen. Dat beleid is hoofdzakelijk gegrond op de volgende punten:
   de sancties op de illegale vervaardiging en op de illegale handel worden versterkt ;
   cannabis bezitten of kweken, blijft een misdrijf. Bij «persoonlijk » gebruik (te weten wanneer iemand een hoeveelheid cannabis bezit die in een keer kan worden gebruikt, of ten hoogste binnen 24 uur, hetzij 3 gram), wordt een loutere vaststelling (plaats, datum en tijdstip van de feiten, aard en gebruik) gedaan. Bij « openbare overlast » of « problematisch gebruik », wordt een gewoon proces-verbaal opgemaakt. Onder « problematisch gebruik », moet een afhankelijkheidsgraad worden verstaan waardoor de gebruiker zijn gebruik niet meer kan controleren, hetgeen tot uiting komt in psychische of fysieke symptomen. Onder « openbare overlast », moet worden verstaan het bezit van cannabis in een strafinrichting, in een school, in de gebouwen van een sociale dienst, alsmede in de onmiddellijke omgeving ervan, of in andere plaatsen die door minderjarigen worden bezocht met het oog op schoolse, sportieve of sociale doeleinden ;
   ontmoedigen van enig gebruik van verdovende middelen, daaronder begrepen recreatief gebruik door meerderjarigen;
   geen illegale drugs in geen enkele omstandigheid voor minderjarigen. Bovendien is het recreatieve verbruik door meerderjarigen in aanwezigheid van minderjarigen nog steeds zo strikt mogelijk vervolgd;
   verbod van het rijden onder invloed van verdovende middelen, daaronder begrepen van cannabis;
   een geïntegreerd beleid ten aanzien van de problematische gebruiker: in iedere fase van de strafrechtspleging, opsporing, vervolging, straftoemeting en –uitvoering, beschikt de magistraat over rechtsmiddelen om de problematische gebruikers naar een dienst voor hulpverlening aan drugverslaafden door te verwijzen.
   In het Belgisch Staatsblad van 2 juni is eveneens de wet van 11 mei 2003 bekendgemaakt houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid.

   dit is wat er staat op de website van het justitiehuis Belgie

   Grtz Me

   -Gelieve niet te dubbelposten aub? Grtz-
   Last edited by westport; 2 February 2010, 13:13.

   Comment


    Re: Belgische cannabiswetgeving

    Hallo,
    ik ben aan het overwegen om in een serretunnel vanachter in mijn tuin wietplanten te zetten. Dit zou in combinatie zijn met 6 uur lampenlicht een lamp van 400 watt en deze geeft geen warmte af want u mag ze op 3 a 4 cm van de planten hangen. Ik zou zo'n 10 m² gebruiken. Maar ik zou er ook een thermostaat in zetten die de temperatuur van 20 a 25 graden haalt, in deze koude tijd. Hoe zit dat nu met die warmtehelicopters kunnen deze mij pakken? Ik woon in een landelijke gemeente in Belgie. Gegroet

    Comment


     Re: Belgische cannabiswetgeving

     ja als je hps-lampen koopt die worden algauw 420°c warm dan KAN het zijn dat ze je oppikken.Maar als je naar led overschakelt dan heb je dit probleem niet wordt maar 32°c warm.www.kweekotheek.nl

     Comment


      Re: Belgische cannabiswetgeving

      Totaal geen respons van huurders bond, Beckers, staat enz...
      Q. If there are two potheads in the back of a car, then who is driving?

      A. The cop!

      Comment


       Re: Belgische cannabiswetgeving

       Ministeriële Richtlijn

       25 JANUARI 2005. - Gemeenschappelijke richtlijn van de Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal omtrent de vaststelling, registratie en vervolging van inbreuken inzake het bezit van cannabis.
       Artikel M. A. Inleiding
       Ingevolge het arrest van het Arbitragehof van 20 oktober 2004, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2004, waarbij artikel 16 van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen werd vernietigd, werden, in het recente verleden, binnen elk rechtsgebied, gelijkluidende tijdelijke richtlijnen verspreid inzake de vervolging van het bezit, door meerderjarigen, van zeer beperkte hoeveelheden cannabis.
       Het betreft de volgende dienstbrieven : - de omzendbrief van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, d.d. 16 december 2004; - de omzendbrief van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, d.d. 30 november 2004; - de omzendbrief van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, d.d. 27 december 2004; - de omzendbrief van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, d.d. 17 december 2004; - de omzendbrief van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, d.d. 29 oktober 2004.
       B. Draagwijdte
       1. Onderhavige gemeenschappelijke richtlijn bevestigt de bepalingen van de omzendbrieven die door de onderscheiden procureurs-generaal werden verspreid. Teneinde de toepassing van deze bepalingen te vergemakkelijken, worden voormelde omzendbrieven vervangen door huidige gemeenschappelijke richtlijn die tevens een aanvulling inhoudt omtrent de wijze van vaststelling en registratie van sommige inbreuken op de drugwetgeving. Deze gemeenschappelijke richtlijn wijzigt niet de bepalingen van de ministeriële richtlijn van 16 mei 2003 betreffende het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de detailhandel in illegale verdovende middelen die geen verband houden met artikel 16 van de wet van 3 mei 2003, vernietigd door het Arbitragehof.
       2. Onderhavige gemeenschappelijke richtlijn treedt in voege op 1 februari 2005.
       C. Richtlijnen inzake de vervolging
       1. Aan het bezit, door een meerderjarige, van een hoeveelheid cannabis voor persoonlijk gebruik wordt, zoals in het verleden, de laagste prioriteit in het vervolgingsbeleid gegeven, uitgezonderd wanneer het bezit gepaard gaat met verzwarende omstandigheden of verstoring van de openbare orde.
       2. Zoals onder het regime van de ministeriële richtlijn van 16 mei 2003 betreffende het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de detailhandel in illegale verdovende middelen, wordt het bezit van een hoeveelheid cannabis van maximum 3 gram of één geteelde plant, door een meerderjarige persoon, zonder dat enige aanwijzing inzake verkoop of handel aanwezig is, geacht te zijn voor persoonlijk gebruik.
       Nuttigheidshalve kan in dit verband verwezen worden naar het artikel 26bis, 2°, van het koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies, zoals ingevoegd door het koninklijk besluit van 16 mei 2003 dat de misdrijven bepaalt die behoren tot de "eerste categorie", zijnde de inbreuken inzake invoer, vervaardiging, vervoer, aanschaf en bezit van slaap- en verdovende middelen, alsmede de teelt van cannabisplanten, voor persoonlijk gebruik.
       3. De verzwarende omstandigheden zijn deze die opgenomen zijn in artikel 2bis van de wet van 24 februari 1921. De omstandigheden die de openbare orde verstoren, zijn : - het bezit van cannabis in een strafinrichting of in een instelling voor jeugdbescherming; - het bezit van cannabis in een onderwijs- of gelijkaardige instelling of in hun onmiddellijke omgeving. Dit zijn de plaatsen waar de leerlingen zich verzamelen of elkaar ontmoeten, zoals een halte van het openbaar vervoer of een park in de nabijheid van een school; - het ostentatief bezit van cannabis in een openbare plaats of een plaats die toegankelijk is voor het publiek (b.v. een ziekenhuis). De procureur des Konings zal rekening houden met de lokale omstandigheden en zal, desgevallend, daarover preciezere richtlijnen geven. Met het oog op een adequate handhaving van de openbare orde en rekening houdende met de capaciteit van de politiediensten kan door elke procureur des Konings een bijzondere richtlijn worden verspreid naar aanleiding van massabijeenkomsten. Deze tijdelijke en specifieke richtlijn moet alsdan een welbepaald evenement beogen en gemotiveerd zijn door de omstandigheden, eigen aan het evenement zelf (b.v. een rockfestival).
       D. Richtlijnen inzake vaststelling en registratie
       1. De vaststelling van het bezit, door een meerderjarige, van een hoeveelheid cannabis die 3 gram niet overschrijdt of van 1 cannabisplant, bestemd voor persoonlijk gebruik, zonder verzwarende omstandigheid noch verstoring van de openbare orde, zal enkel aanleiding geven tot het opstellen van een vereenvoudigd proces-verbaal (VPV). In alle andere gevallen wordt een gewoon proces-verbaal opgesteld.
       2. In het vereenvoudigd proces-verbaal zullen enkel de volgende gegevens worden opgenomen : - notitienummer - plaats en datum van de feiten - aard van de feiten (type en hoeveelheid van het product) - volledige identiteit van de dader - samenvatting van zijn versie van de feiten.
       3. De vereenvoudigde processen-verbaal zullen op een elektronische drager worden bewaard binnen de politiedienst die de vaststelling heeft verricht.
       4. De vereenvoudigde processen-verbaal worden één keer per maand, middels een lijst, overgemaakt aan het parket van de plaats waar de vaststelling werd gedaan.
       5. De vereenvoudigde processen-verbaal zullen niet in het REA/TPI-systeem worden ingevoerd. Vermits het geen parketzaken zijn, behoren ze niet tot de instroom, stock of uitstroom van de parketten. Zij worden dus niet in de parketstatistieken geteld.
       6. De inbreuken die, in het kader van onderhavige richtlijn, geregistreerd worden in een VPV, geven geen aanleiding tot een inbeslagname van de aangetroffen verdovende middelen. Deze mogen derhalve in het bezit blijven van de betrokkene. Indien deze laatste er vrijwillig afstand van doet, worden deze stoffen onverwijld vernietigd door de hiertoe aangeduide verantwoordelijke van het betreffende politiekorps.
       Brussel, 25 januari 2005.
       De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX
       De procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, voorzitter van het College van procureurs-generaal, A. VAN OUDENHOVE
       De procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, Mevr. Ch. DEKKERS
       De procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, G. LADRIERE
       De procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, F. SCHINS
       De procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, C. VISART de BOCARME.

       Is het meest betrouwbaarste dat ik kon vinden!Gtrz

       Comment


        Re: Belgische cannabiswetgeving

        Oorspronkelijk geplaatst door Tommeke View Post
        Hallo,
        ik ben aan het overwegen om in een serretunnel vanachter in mijn tuin wietplanten te zetten. Dit zou in combinatie zijn met 6 uur lampenlicht een lamp van 400 watt en deze geeft geen warmte af want u mag ze op 3 a 4 cm van de planten hangen. Ik zou zo'n 10 m² gebruiken. Maar ik zou er ook een thermostaat in zetten die de temperatuur van 20 a 25 graden haalt, in deze koude tijd. Hoe zit dat nu met die warmtehelicopters kunnen deze mij pakken? Ik woon in een landelijke gemeente in Belgie. Gegroet
        1 lamp van 400W voor 10m²?lijkt me weinig bovendien lijkt deze post verdacht veel als die van die helikopterdinges daar heb het daar gezegd zeg het hier nog maar eens dit is een mediforum(en hobby)10m² is beetje veel voor hobby dunkt me maar goed meningen verschillen al eens
        Het leven is als een neus, je moet er uit halen wat er in zit.

        Comment


         Re: Belgische cannabiswetgeving

         ja 10m² is inderdaad veel weed man, dus doe zoals ik en hou het sipmel 1m² is genoeg en das al wat er gedoogd wordt in belgie

         Comment


          Re: Belgische cannabiswetgeving

          Thx =D

          Comment


           Re: Belgische cannabiswetgeving

           Hallo, en hoe zit de wetgeving dan in elkaar met minderjarige?
           groetjes

           Comment


            Re: Belgische cannabiswetgeving

            De wetgeving is dat wat verkeer zit... hier moet je voor alles toestemming krijgen... doet me denken aan de tijd van Napoleon....

            Je mag enkel doen wat toegelaten is.... klinkt in mijn oren niet als een democratie...

            Dit jaar opstaan, hernigen en verenigen, en leagaliseren die handel!

            Comment


             Re: Belgische cannabiswetgeving

             is het eigenlijk illegaal om meerdere mannelijke planten te hebben staan?
             as it was in the beginning,
             so shall it be in the end
             -BM-

             Comment


              Re: Belgische cannabiswetgeving

              Ben nog maar net lid, maar wat mij opvalt is dat de sticky over Belgische wetgeving 10 keer zo lang is als de nederlandse :p

              Comment


               Re: Belgische cannabiswetgeving

               Oorspronkelijk geplaatst door Jah Selah View Post
               is het eigenlijk illegaal om meerdere mannelijke planten te hebben staan?
               denk dat het pas vanaf een bepaald percentage THC niet meer mag, of het nu mannetjes of vrouwtjes zijn. weet enkel niet of je er dan een vergunning voor nodig hebt. Dacht ooit een artikel gelezen te hebben waar ze het hadden over cannabisplanten uit polen waar ze olie mee maakten. Die mochten ze in belgië legaal verbouwen. Zat ergens max 1% thc op. Geen idee hoe betrouwbaar dit is, was het nieuwsblad -_-;

               Comment


                Re: Belgische cannabiswetgeving

                Ja, is iets van 1%, wat je op hennep (echte hennep, niet wat nederlanders voor wiet gebruiken) zit er ook iets van 1% op en dat mag. Daarvan maken ze ook kleding en tal van andere zaken. Mannelijke planten mag theoretisch gezien zoveel je wil. Maar of een politieman überhaupt onderscheid kan in maken tussen een vrouwelijke en een mannelijke plant...

                Comment

                Footer Left Ad

                Collapse
                Bezig...
                X