Forum Top Ad MOBILE Smallest

Collapse

Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Cannabis Wetgeving Nederland

Collapse
Dit is een Sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  Cannabis Wetgeving Nederland

  Korting op 420shop
  Achtergrond:

  1. De Drugnota van september 19952. Cannabisteelt

  In april 1999 zijn wijzigingen van de Opiumwet in werking getreden. Een van de wijzigingen betrof de introductie van het "beroeps of bedrijfsmatig handelen in strijd met een van de in artikel 3, eerste lid onder B gegeven verboden", alsmede de introductie in die verboden van het bestanddeel "telen".

  Uit een in maart 1998 afgeronde procesevaluatie van de richtlijn Opiumwet van 10 september 1996, gebaseerd op de Opiumwet zoals deze luidde voor de hiervoor genoemde wijzigingen, kwam naar voren dat in het land verschillend werd omgegaan met toen onder het bestanddeel "aanwezig hebben" gehanteerde begrippen als kleinschalige en grootschalige bedrijfsmatige teelt van nederwiet. In die richtlijn werd naast het aantal planten gewerkt met indicatoren om de professionaliteit van de teler te bepalen. Voor de strafeis werd een koppeling gelegd tussen het aantal aangetroffen planten en het aantal oogsten per jaar. In de praktijk pakte die koppeling niet altijd rechtvaardig uit.

  Onder vigeur van de nieuwe wettelijke regeling gaan deze aanwijzing alsmede de richtlijn voor strafvordering Opiumwet softdrugs uit van twee situaties: er is sprake van ofwel beroeps- of bedrijfsmatige teelt, ofwel geen beroeps- of bedrijfsmatige teelt.

  Voor de bepaling of van beroeps- of bedrijfsmatig handelen sprake is en de mate daarvan , kan worden aangeknoopt bij een aantal indicatoren. Deze indicatoren zijn genoemd in bijlage 1 bij deze aanwijzing.

  Bij een hoeveelheid van 5 planten of minder wordt aangenomen dat er geen sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen. Deze situatie wordt gelijk behandeld als de situatie waarin wordt geconstateerd dat sprake is van een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik. In die gevallen volgt sepot met afstand, met als motief "gering feit". Sepotcode: 40


  3. Algemene uitgangspunten

  3.1. Onderscheid tussen harddrugs en softdrugs
  3.2. Gedoogbeleid en lage opsporingsprioriteit
  3.3 Opsporings- en vervolgingsbeleid
  Indien er sprake is van georganiseerde criminaliteit zal, zo mogelijk, art. 140 WvSr moeten worden toegepast.
  Extra aandacht moet in de vervolging worden gegeven aan de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (art. 36e WvSr).
  Inbeslagneming en afstand: Bij het constateren van een strafbaar feit op grond van de Opiumwet dienen in elk geval alle aangetroffen middelen vermeld op lijst I en/of II in beslag te worden genomen, met een uitzondering voor methadon wanneer het een hoeveelheid voor eigen geneeskundig gebruik betreft die op recept is verkregen.

  Samenvatting:

  Deze aanwijzing heeft betrekking op de opsporing en de vervolging van de delicten uit de Opiumwet en de personen die deze delicten begaan. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de bestuurlijke en strafrechtelijke aspecten van het gedoogbeleid ten aanzien van coffeeshops. Verder wordt ingegaan op het onderzoek van afval afkomstig van synthetische drugslaboratoria alsmede het verbaliseringsbeleid in het geval van het samengaan van Opiumwet- en milieudelicten.
  Pre-opsporing:

  1. Coffeeshopswaarin er geen sprake is van overlast.Het coffeeshopbeleid ten aanzien van affichering door coffeeshops op het internet wordt lokaal in het driehoeksoverleg besproken en vastgesteld. Het afficheringsverbod wordt daarmee bestuurlijk gefundeerd in het vergunningenbeleid, waardoor ook bestuursrechtelijke handhaving mogelijk wordt.
  Het expliciet tonen van of verwijzen naar prijslijsten voor softdrugs en het tonen van een opsomming en/of beschrijving van producten en/of afbeeldingen, ook als het via het internet geschiedt, is strafbaar ingevolge artikel 3b Opiumwet. Dit biedt de grond om proces-verbaal op te maken en aan te bieden aan het OM zodat het OM tot vervolging over kan gaan.

  2. GebruikersruimtenOpsporing en vervolging:

  Vanwege de diversiteit aan daders is de aanwijzing ruim gesteld. Dit maakt differentiatie mogelijk. Desalniettemin kunnen er redenen zijn om af te wijken van de aanwijzing. De rol die een verdachte heeft in het geheel, kan daarbij een belangrijke overweging zijn. Indien afwijkingen meer dan incidenteel voorkomen, zal de hoofdofficier van justitie dit voorleggen aan het College.


  1. Middelen vermeld op lijst I (hard drugs), anders dan bezit van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik1.1. Binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen

  Bij de in- en uitvoer van hoeveelheden bestemd voor verdere verspreiding is vrijwel altijd sprake van betrokkenheid van meerdere daders in het land van herkomst en het land van bestemming. De rol van de dader kan bijvoorbeeld zijn die van opdrachtgever/eigenaar van de zending, koerier of feitelijk vervoerder, 'controller' (toezichthouder op de koerier en/of het transport) of afhaler. In een groter georganiseerd verband zijn vaak nog meer personen betrokken, onder meer bij het leveren van de verdovende middelen aan de koerier of transporteur, het regelen van het grensoverschrijdend transport en/of de ontvangst van de zending.

  Opsporing:gerichte opsporing; toepassing inverzekeringstelling.

  Vervolging:vordering voorlopige hechtenis.


  1.2. Vervaardigen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren

  Bij deze categorie strafbare feiten is het niet van belang of de handelingen al dan niet een geringe hoeveelheid bestemd voor eigen gebruik betreffen.

  Opsporing:gerichte opsporing; toepassing inverzekeringstelling.
  Vervolging:vordering voorlopige hechtenis (met aandacht voor vroeghulpinterventie bij kleinhandelaren die tevens gebruiker zijn).


  1.3. Aanwezig hebben

  De omstandigheid dat een verdachte wordt aangetroffen met een hoeveelheid middelen vermeld op lijst I, groter dan "een geringe hoeveelheid bestemd voor eigen gebruik", levert het vermoeden op dat hij deze hoeveelheid aanwezig heeft teneinde er de handelingen mee te verrichten omschreven in artikel 2, eerste lid, onder A of B van de Opiumwet. Alsdan geldt:

  Opsporing:gerichte opsporing; toepassing inverzekeringstelling.
  Vervolging:vordering voorlopige hechtenis (met aandacht voor vroeghulpinterventie bij kleinhandelaren die zelf gebruiker zijn).


  2. Middelen vermeld op lijst II onderdeel b (hennepprodukten), anders dan een hoeveelheid van minder dan 30 gram

  De verboden handelingen met middelen vermeld op lijst II, onderdeel b (hennepprodukten), worden in artikel 3, eerste lid (en 3b: openbaarmaking) van de Opiumwet omschreven. Het gaat hierbij om twee groepen strafbare feiten:
  Binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen (2.1.)

  Vervaardigen en aanwezig hebben en, al dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf: telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren. (2.2.)

  2.1. Binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen

  Uit artikel 11 van de Opiumwet blijkt dat het strafbare feit, omschreven in artikel 3, lid 1, onder A van de Opiumwet ook bij een hoeveelheid van 30 gram of minder wordt aangemerkt als misdrijf. Het moet dan gaan om hennep(produkten). Achterliggende gedachte is dat 30 gram het risico van overdraagbaarheid met zich brengt.

  Aangezien echter nu, in het kader van het zogenaamde coffeeshopbeleid, een criterium voor een hoeveelheid voor eigen gebruik is ontwikkeld, kan daarmee rekening worden gehouden. Als er sprake is van een hoeveelheid van 5 gram of minder, ligt toepassing van het dwangmiddel inverzekeringstelling of het vorderen van voorlopige hechtenis, niet in de rede.

  De algemene regel is:

  Opsporing:gerichte opsporing; toepassing inverzekeringstelling.
  Vervolging:zo mogelijk (gezien art. 67a WvSv): vordering voorlopige hechtenis.


  2.2 Vervaardigen en aanwezig hebben en al dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf: telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren.

  2.2.1. Teelt van cannabis

  In verband met de inwerkingtreding van de wet van 18 maart 1999 tot wijziging van de Opiumwet in verband met de invoering van een verhoogde strafmaat voor beroeps- en bedrijfsmatige hennepteelt, behoort onderscheid te worden gemaakt tussen teelt en beroeps-of bedrijfsmatige teelt.

  Voor de goede orde: onder teelt worden hier, behalve telen in de taalkundige zin van dit woord, ook verstaan de andere in artikel 3 eerste lid onder B van de Opiumwet genoemde handelingen.

  In het in werking getreden besluit van 19 maart 1999 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 oktober 1976, houdende uitvoering van artikel 3a, eerste lid van de Opiumwet, is geregeld dat de verboden van artikel 3, eerste lid onder B van de Opiumwet niet gelden voor hennep die kennelijk bestemd is voor de winning van vezel of de vermeerdering van zaad voor de produktie van hennepvezel, met dien verstande dat de uitzondering van het verbod om te telen slechts geldt voorzover de teelt plaatsvindt in de volle grond en in de open lucht.

  Ook bij telen is de hoeveelheid plantmateriaal van belang bij de afwegingen rond opsporing en vervolging. Het ligt in de rede om voor de teelt een toegespitste regeling te hanteren omdat levend plantmateriaal al snel de gewichtsgrens van 5 gram zal overtreffen.

  Prioriteit ligt bij de beroeps/bedrijfsmatige teelt. Bij de vaststelling van hetgeen beroeps/bedrijfsmatige teelt is, spelen de volgende factoren een rol:
  de schaalgrootte van de teelt:
  <ul>de hoeveelheid planten; in ieder geval meer dan 5;
  het soort perceel waarop geteeld wordt.
  </ul>indicatoren met betrekking tot belichting, verwarming, bevloeiing, etc. (opgenomen in bijlage 1);
  de rol van de verdachte: is er bijvoorbeeld sprake van het gedurende langere tijd investeren in het telen van hennep om geldelijk gewin te verkrijgen?
  Indien wordt voldaan aan meer dan twee punten, genoemd in de lijst indicatoren met betrekking tot de mate van professionaliteit, zoals opgenomen in bijlage 1, gaat de richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs, uit van een hogere beboeting.

  Niet bedrijfsmatige teelt

  In geval van teelt van niet meer dan 5 planten wordt aangenomen dat sprake is van niet beroeps/bedrijfsmatige teelt. Er volgt dan bij ontdekking politiesepot met afstand. Niet bedrijfsmatige teelt van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik heeft, indien de verdachte volwassen is, geen prioriteit. Teelt door minderjarigen behoort steeds te leiden tot een strafrechtelijke reactie.


  2.2.2. Coffeeshops

  AHOJG -criteria

  Het coffeeshopbeleid voorziet in vergaande regulering: onder strikte voorwaarden wordt de verkoop van softdrugs in coffeeshops gedoogd. De achtergrond daarvan is dat de overheid het bezit voor eigen gebruik van cannabis, vanwege de gezondheidsrisico's, wil ontmoedigen en wil voorkomen dat gebruikers bij de aanschaf van cannabis in aanraking komen met een criminele omgeving.

  Bij de beoordeling van de vraag of tegen een coffeeshop - een bij de wet verboden situatie - strafrechtelijk opgetreden dient te worden, gelden de volgende criteria:
  geen affichering: dit betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit;

  geen harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht worden;

  geen overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshops, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten;

  J:geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang aan jeugdigen tot een coffeeshop: gelet op de toename van het cannabisgebruik onder jongeren is gekozen voor een strikte handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar;

  geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik (= 5Strakker gedoogbeleid

  Onder bovenstaande voorwaarden zal in beginsel tegen coffeeshops die op grond van het lokale driehoeksoverleg worden gedoogd, niet strafrechtelijkArtikel 3b Opiumwet

  De volgende twee beleidscriteria gelden ten aanzien van artikel 3b Opiumwet:
  Het is onwenselijk dat niet-gebruikers ongewild geconfronteerd worden met (reclame voor) drugs. Dit betekent dat de aanpak van aanbieders die actief het publiek benaderen, voorrang dient te hebben;
  Gelet op het belang dat binnen het Nederlands drugbeleid wordt gehecht aan preventie geldt het vorenstaande a fortiori waar het gaat om reclame-uitingen die zich richten op kwetsbare groepen als jeugdigen. Gelet op het belang dat dient te worden gehecht aan de uitstraling van het nationaal opsporings- en vervolgingsbeleid over onze landsgrenzen heen, geldt dit tevens voor reclame die zich richt op buitenlandse toeristen die ons land bezoeken.

  Strafrechtelijk optreden op grond van artikel 3b Opiumwet is in ieder geval mogelijk als er sprake is van:
  Het kenbaar maken van prijzen met verkooppunten door middel van elk medium (televisie, radio, kranten, Internet, reclameborden langs de weg, posters, folders, magazines, gidsen, tijdens manifestaties e.d.); meer dan slechts 'beursberichten'.
  Pseudo-medische of -wetenschappelijke voorlichting, mits kan worden aangetoond dat het in feite een openbaarmaking betreft, welke er kennelijk op is gericht de verkoop, aflevering of verstrekking van drugs te bevorderen (bijvoorbeeld een in de vorm van 'voorlichtingsfolder' gegoten reclamefolder over softdrugs uitgegeven door en herleidbaar tot een coffeeshop).
  Overtreding van het afficheringsverbod voor gedoogde coffeeshops (reclame die meer inhoudt dat een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit); bijvoorbeeld een uithangbord of lichtbak aan de gevel of een poster op de ruit.

  3. Geringe hoeveelheid voor eigen gebruik van de middelen vermeld op lijst I (harddrugs)4. Een hoeveelheid minder dan 30 gram van de middelen vermeld op lijst II onderdeel b

  De grens van wat gedoogd wordt ten aanzien van de verkoop van hennepprodukten door de coffeeshops is gesteld op 5 gram. Het ligt in de rede in beginsel eenzelfde grens te hanteren ten aanzien van het bezit van hennepprodukten. Tot en met 5 gram, de geringe hoeveelheid voor eigen gebruik, wordt derhalve politiesepot toegepast. Bij hoeveelheden tussen de 5 en de 30 gram volgt bij ontdekking een strafrechtelijke reactie.

  Opsporing:geen gerichte opsporing.


  5. Samenloop van Opiumwet-delicten en delicten uit de milieuwetgeving.Strafvordering:

  Zie de Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs (reg. nr. 2000R004), de bij die richtlijn behorende Boeteregeling Opiumwet Softdrugs en delictspecifieke factor Professioneel vervaardigen van softdrugs, de Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs (reg. nr. 2000R005) en de bij die richtlijn behorende , basisfactor Handelsperiode harddrugs en delictspecifieke factor Ernstige verstoring openbare orde door straat/panddealen.

  Overgangsrecht:

  De beleidsregels in deze aanwijzing hebben gelding vanaf de datum van inwerkingtreding.  bron: om.nl
  Attached Files
  Last edited by Jointjedraaien; 11 November 2009, 04:38.
  Veel gestelde vragen over het forum

  JOINTJEDRAAIEN.NL - Smoking Community
  420Shop.NL - Headshop / Seedshop : Korting voor leden van Jointjedraaien.nl

  #2
  Re: Cannabis Wetgeving Nederland

  Bij een hoeveelheid van 5 planten of minder wordt aangenomen dat er geen sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen. Deze situatie wordt gelijk behandeld als de situatie waarin wordt geconstateerd dat sprake is van een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik. In die gevallen volgt sepot met afstand, met als motief "gering feit". Sepotcode: 40
  De omstandigheid dat een verdachte wordt aangetroffen met een hoeveelheid middelen vermeld op lijst I, groter dan "een geringe hoeveelheid bestemd voor eigen gebruik", levert het vermoeden op dat hij deze hoeveelheid aanwezig heeft teneinde er de handelingen mee te verrichten omschreven in artikel 2, eerste lid, onder A of B van de Opiumwet.
  Het lijkt mijn nogal verschil te maken ofdat je 1 auto plantje hebt met een opbrengst van 20 gram of 4 planten met een zeer hoge productie.
  4 is 4 maar is het aannemelijk dat het voor eigen consumptie is?
  Zelks een coffeeshop mag niet meer dan 500 gram in voorraad hebben.
  Dus stel je hebt een simpele buitenkweek van 4 planten die het goed gedaan heeft. Je hebt 3000 gram gedroogde oogst. Ik vraag me af ofdat de politie dan nog gelooft dat het voor eigen gebruik is....


  Als ik dat artikel lees moet je zo weinig mogelijk spullen in voorraad hebben. Lege verpakkingen direct weggooien etc.

  Comment


   #3
   Re: Cannabis Wetgeving Nederland

   Oorspronkelijk geplaatst door Qaneh View Post
   Dus stel je hebt een simpele buitenkweek van 4 planten die het goed gedaan heeft. Je hebt 3000 gram gedroogde oogst.
   wut?

   3 kilo gedroogde oogst? nulletje teveel of echt mogelijk?

   Heb me nog niet echt bezig gehouden met een evt opbrengst van mijn kweekje, maar is dit realistisch?

   iig goed stuk, goed dat ik het nog even lees anders was ik sowieso te ver gegaan
   wietforum/threads/11880-Eerste-kweek-Top-44-feminized-buiten?p=135220#post135220

   Comment


    #4
    Re: Cannabis Wetgeving Nederland

    Afbeelding11 012.jpgzou zomaar kunnen maar niet verder vertellen he.

    Comment


     #5
     Re: Cannabis Wetgeving Nederland

     THATS WHAT I"M TALKING ABOUT TUMBLE

     Mooi vrouwtje

     Comment


      #6
      Re: Cannabis Wetgeving Nederland

      als je samenwoont met je wijffie. Mag je thuis dan 10 planten hebben? Jij 5 en zij 5. Als ze hetzelfde zijn als op de foto hierboven dan heb je een gat in de markt hahah

      Comment


       #7
       Re: Cannabis Wetgeving Nederland

       Het aantal planten is gerelateerd aan een huishouding/economische eenheid. Dus al ben je getrouwd en je hebt 13 kinderen dan mag je binnen het gedoogcircus maar 5 planten kweken en geen 75.

       Comment


        #8
        Re: Cannabis Wetgeving Nederland

        geld dat ook voor binnen? volgens mij mag je binnen niks growen.
        NO PANIC... GO ORGANIC !

        Comment


         #9
         Re: Cannabis Wetgeving Nederland

         met lampen en de hele mikmak erbij dan bedoel ik..
         NO PANIC... GO ORGANIC !

         Comment


          #10
          Re: Cannabis Wetgeving Nederland

          Buiten worden 5 planten gedoogd. Binnen wordt geen enkele plant gedoogd. Alleen met 5 planten binnen wordt je niet strafrechtelijk vervolgd bij een eerste delict, mits je afstand doet bij het constateren van het delict. Je bent dan wel je planten en je verlichting e.d. kwijt. Bij recidive kan er wel handhavend worden opgetreden.

          Comment


           #11
           Re: Cannabis Wetgeving Nederland

           Oorspronkelijk geplaatst door Startdaan View Post
           als je samenwoont met je wijffie. Mag je thuis dan 10 planten hebben? Jij 5 en zij 5.

           lol zal wel per huishouden zijn

           Comment


            #12
            Ja, max 5 planten per huishouden buiten, en onopgemerkt / geen overlast veroorzakend

            Comment


             #13
             Re: Cannabis Wetgeving Nederland

             heej mooi stuk daarboven nu ben ik ook aan het denken om zelf een kast te maken of een secret jardin te kopen heb nog 600watt lampje liggen ,,
             maar ben zo bang gepakt te worden wil me wel gewoon op 5 houden en hier vliegen best wat helis en vliegtuigen met strepen erop langs,,
             of is de warmte van de lamp niet echt zo denderend dat dat nauwelijks of niet te zien valt op die thermografische beelden?
             en wat als ik nou met glaswol ga isoleren?
             miss iemand tips of andere forums waar dit al op geschreven staat?
             alcvast bedankt

             Comment


              #14
              Re: Cannabis Wetgeving Nederland

              geisoleerdhok bouwen van dubbelgips en glaswol,en uitblazen in een rookkanaal dan ben je bijna niet te zien.en lekker stil voor de buuren

              Comment


               #15
               Re: Cannabis Wetgeving Nederland

               Als je niet een mega-kwekerij wilt gaan bouwen zou ik me er niet zo'n zorgen om maken. Als je in een tentje kweekt heb je van ontsnappend licht al geen probleem, voor de geur een goede filter gebruiken en inderdaad het liefst via een reeds bestaand kanaal afblazen. Als ze elke huis gaan controleren waar ook maar enige warmte afwijking in zit, hebben ze nog een aardige klus te klaren.

               Comment

               Bezig...
               X